Kế toán CPSX & tính GTSP ở Cty xây dựng số 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2
I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2
1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2
2-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 3
3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4
4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6
4.1- Vai trò. 6
4.2- Ý nghĩa. 6
II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7
1-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7
1.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7
1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8
2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10
2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10
2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11
2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12
2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14
III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14
1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 14
1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14
1.2- Đối tượng tính giá thành. 15
1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15
2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16
2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 16
2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 17
3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21
3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 22
3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 22
3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22
4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23
4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23
4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24
4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 25
5-/ Sổ kế toán . 26
5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung. 26
5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 26
5.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 26
PHẦN THỨ HAI 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 28
I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 28
1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 28
2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29
3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 33
4-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34
II-/ Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 101-công ty xây dựng 38
A-/Kế toán chi phí sản xuất: 38
B-/Phương pháp tính giá thành 57
PHẦN THỨ BA 58
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 58
I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 58
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 60
KẾT LUẬN 62Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.