Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX & tính GTSP tại Cty cổ phần đầu tư xây lắp TM &dịch vụ
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2
1.1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản: 2
1.1.2. Yêu cầu của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 3
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 4
1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 5
1.2. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 6
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 6
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng 6
1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định đối tượng
tập hợp chi phí sản xuất. 9
1.2.4. Hệ thống sổ kế toán và tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất
ở doanh nghiệp xây dựng. 11
1.2.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 13
1.3. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 20
1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 21
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ
hoàn thành tương đương: 21
1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán 21
1.4. VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 22
1.4.1. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 22
1.4.2. Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 22
1.4.3. Đối tượng tính giá thành. 26
1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 29
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 29
2.1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 31
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp . 33
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 36
2.1.5. Khó khăn, thuận lợi . 38
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 40
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 40
2.2.2. Kế toán tập hợp khoản mục chi phí 41
2.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở 68
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 69
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -
XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 71
3.1. ƯU ĐIỂM 71
3.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 71
3.2.1. Vấn đề thứ nhất. 72
3.2.2. Vấn đề thứ hai: 73
3.2.3. Vấn đề thứ ba: 74
KẾT LUẬN 79Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.