Kế toán CPSX & tính GTSP ở Cty cơ khí Đông Anh
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt 1
Danh mục sơ đồ 2
Danh mục bảng biểu 3
Lời mở đầu 4
Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
1. Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường tác động đến kế toán trong doanh nghiệp công nghiệp 6
2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở doanh nghiệp sản xuất 8
2.1. Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8
2.1.1. Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất 8
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 10
2.2. Giá thành, phân loại giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành 14
2.2.1. Giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành 14
2.2.2. Phân loại giá thành 15
2.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
3. Nội dung cơ bản của phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16
3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16
3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 17
3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19
3.3.1. TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp 21
3.3.2. TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 22
3.3.3. TK627 - Chi phí sản xuất chung 22
3.3.4. TK154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 23
4. Đánh giá sản phẩm dở dang 24
4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí NVL chính trực tiếp 24
4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 25
5. Phương pháp tính giá thành 26
5.1. Đối tượng tính giá thành 26
5.2. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 27
5.3. Các phương pháp tính giá thành 27
5.3.1. Phương pháp tính giá thành thực tế 28
5.3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 28
6. Hệ thống sổ kế toán 29
7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới 31
7.1.Kế toán chi phí và tính giá thành tại Pháp 31
7.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Mỹ 32
Phần II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại công ty cơ khí Đông Anh 35
1. Đặc điểm chung của Công ty có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm 35
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ khí Đông Anh 35
1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 38
1.3. Đặc điểm sản xuất và qui trình công nghệ sản phẩm chủ yếu của Công ty 42
1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 43
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 43
1.4.2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành 45
2. Kế toán c hi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí
Đông Anh 47
2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty 47
2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp 47
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất
ở doanh nghiệp 48
2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty cơ khí
Đông Anh 49
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 64
2.2.3.1.Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 65
2.2.3.2. Chi phí về nguyên vật liệu , chi phí công cụ dụng cụ 65
2.2.3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 66
2.2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 68
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty cơ khí Đông Anh 70
2.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty 70
2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty cơ khí Đông Anh 72
2.3.3. Nội dung công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí Đông Anh 73
2.3.3.1. Đốii tượng và kỳ tính giá thành 73
2.3.3.2. Phương pháp tính giá thành 73
Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cơ khí Đông Anh 75
1. Những ưu điểm trong công tác kế toán của Công ty 76
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty cơ khí Đông Anh 78
2.1. Xác định lại đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 78
2.2. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 79
2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 79
2.4. Phương pháp tính giá thành 80
Kết luận 85
Danh mục tài liệu tham khảoXem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí Đông Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí Đông Anh sẽ giúp ích cho bạn.