Thực tế công tác kế toán báng hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cty TNHH Đất Vàng
MỤC LỤCCHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1

1. Những vấn đề cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 1

1.1. Khái niệm và ý nghĩa bán hàng. 1

1.2. Phương thức bán hàng. 1

1.3. Nhiêm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

2. Phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 3

2.1.1. Khái niệm doanh thu . 3

2.1.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. 3

2.1.3. Công thức tính doanh thu bán hàng. 4

2.1.4. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng. 4

2.1.5. Tài khoản kế toán sử dụng. 4

2.1.6. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 5

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 7

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 8

2.3.1. Phương pháp trị giá vốn hàng xuất bán. 8

2.3.2. công thức tính giá vốn hàng bán. 10

2.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 11

2.3.4. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 11

2.4. Kế toán chi phí bán hàng. 11

2.4.1. Khái niệm chi phí bán hàng. 11

2.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 12

2.4.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 12

2.4.4. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí bán hàng. 12

2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 12

2.5.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 12

2.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 12

2.5.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 13

2.5.4. Phương pháp hạch toán kế toán quản lý doanh nghiệp . 13

3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 13

3.1. Khái niệm xác định kết quả bán hàng. 13

3.2. Công thức xác định kết quả bán hàng. 14

3.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 14

3.4. Phương pháp hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng. 14

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG 15

1. Khái quát chung về công ty TNHH Đất Vàng. 15

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 15

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Đất Vàng. 16

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đất Vàng năm 2007 và 2008 16

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Đất Vàng. 16

1.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng. 17

1.5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng. 17

1.5.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 17

1.5.3. Các chính sách áp dụng trong công ty TNHH Đất Vàng 18

2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty

TNHH Đất Vàng . . 19

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Đất Vàng. 19

2.1.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán sử dụng. 19

2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 19

2.1.3. Hệ thống sổ. 19

2.1.4. Phương pháp kế toán . 20

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 21

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 22

2.3.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ sử dụng. 22

2.3.2. Hệ thống sổ. 22

2.3.3. Phương pháp kế toán . 22

2.4. Kế toán chi phí bán hàng. 23

2.4.1. TK sử dụng và chứng từ sử dụng. 23

2.4.2. Hệ thống sổ. 24

2.4.3. Phương pháp kế toán . 24

2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 25

2.5.1. TK sử dụng và chứng từ kế toán sử dụng. 25

2.5.2. Hệ thống sổ. 25

2.5.3. Phương pháp kế toán . 25

2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 26

2.6.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 26

2.6.2. Hệ thống sổ. 27

2.6.3. Phương pháp kế toán : 27

1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng28

1.1.Ưu điểm 28

1.2. Một số mặt còn tồn tại 29

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác bán hàng của công ty TNHH Đất Vàng 30

MỤC LỤCCHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1

1. Những vấn đề cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 1

1.1. Khái niệm và ý nghĩa bán hàng. 1

1.2. Phương thức bán hàng. 1

1.3. Nhiêm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

2. Phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 3

2.1.1. Khái niệm doanh thu . 3

2.1.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. 3

2.1.3. Công thức tính doanh thu bán hàng. 4

2.1.4. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng. 4

2.1.5. Tài khoản kế toán sử dụng. 4

2.1.6. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 5

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 7

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 8

2.3.1. Phương pháp trị giá vốn hàng xuất bán. 8

2.3.2. công thức tính giá vốn hàng bán. 10

2.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 11

2.3.4. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 11

2.4. Kế toán chi phí bán hàng. 11

2.4.1. Khái niệm chi phí bán hàng. 11

2.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 12

2.4.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 12

2.4.4. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí bán hàng. 12

2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 12

2.5.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 12

2.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 12

2.5.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 13

2.5.4. Phương pháp hạch toán kế toán quản lý doanh nghiệp . 13

3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 13

3.1. Khái niệm xác định kết quả bán hàng. 13

3.2. Công thức xác định kết quả bán hàng. 14

3.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 14

3.4. Phương pháp hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng. 14

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG 15

1. Khái quát chung về công ty TNHH Đất Vàng. 15

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 15

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Đất Vàng. 16

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đất Vàng năm 2007 và 2008 16

1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Đất Vàng. 16

1.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng. 17

1.5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng. 17

1.5.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 17

1.5.3. Các chính sách áp dụng trong công ty TNHH Đất Vàng 18

2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty

TNHH Đất Vàng . . 19

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Đất Vàng. 19

2.1.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ kế toán sử dụng. 19

2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 19

2.1.3. Hệ thống sổ. 19

2.1.4. Phương pháp kế toán . 20

2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 21

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 22

2.3.1. Tài khoản sử dụng và chứng từ sử dụng. 22

2.3.2. Hệ thống sổ. 22

2.3.3. Phương pháp kế toán . 22

2.4. Kế toán chi phí bán hàng. 23

2.4.1. TK sử dụng và chứng từ sử dụng. 23

2.4.2. Hệ thống sổ. 24

2.4.3. Phương pháp kế toán . 24

2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 25

2.5.1. TK sử dụng và chứng từ kế toán sử dụng. 25

2.5.2. Hệ thống sổ. 25

2.5.3. Phương pháp kế toán . 25

2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 26

2.6.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 26

2.6.2. Hệ thống sổ. 27

2.6.3. Phương pháp kế toán : 27

1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Đất Vàng28

1.1.Ưu điểm 28

1.2. Một số mặt còn tồn tại 29

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác bán hàng của công ty TNHH Đất Vàng 30

Các Tags thường tìm kiếm: ke toan ban hang thuc te tai cty;Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán báng hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đất Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán báng hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đất Vàng sẽ giúp ích cho bạn.