Hoàn thiện kế toán xác định KQKD & phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp TM –Cty TM Hà Nội
Mục lục
Lời mở đầu . 1
Chương I: Lý luận chung về kế toán KQKD & phân
phối lợi nhuận trong DNTM 3
I. Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3
1. Vai trò của kết quả kinh doanh . 3
2. Nội dung KQKD 4
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
2.2. Kết quả hoạt động tài chính . 6
2.3. Kết quả hoạt động bất thường . 7
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh . 8
3.1. Ảnh hưởng của doanh thu bán hàng đến KQKD 8
3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến KQKD . 9
3.3. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng đến KQKD .10
3.3.1. Chi phí bán hàng . 10
3.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . 10
4. Các biện pháp nâng cao KQKD .10
4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng 11
4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh 12
II. Nội dung và nguyên tắc phân phối lợi nhuận . 13
1. Nội dung việc thực hiện phân phối lợi nhuận 13
2. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận . .17
III. Phương pháp kế toán xác định KQKD và phân phối lợi
nhuận theo chế độ kế toán hiện hành 17
1. Chứng từ sử dụng . 17
2. Tài khoản sử dụng . . 17
3. Trình tự kế toán . 19
3.1. Trình tự kế toán xác định KQKD . . 19
3.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận . .19
4. Sổ sách sử dụng 21
IV. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xác định KQKD
và phân phối lợi nhuận 22
1. Yêu cầu quản lý 22
1.1. Yêu cầu quản lý KQKD . . 22
1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận . 23
2. Nhiệm vụ kế toán KQKD & phân phối lợi nhuận .24
V.Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . 25
1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận . 25
2. Nội dung hoàn thiện 26
2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 26
2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 27
2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán . 29
2.4. Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính . 31
3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . 31
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . . 33
I/ Giới thiệu tổng quan về công ty 33
1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty . . 33
1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 33
1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 34
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 34
2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 37
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 37
2.2. Hệ thống sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng .39
II. Tình hình kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . 40
1. Kế toán KQKD 40
1.1. Nội dung và phương pháp xác định KQKD tại công ty .40
1.2. Kế toán xác định KQKD 43
1.2.1. Hạch toán ban đầu 43
1.2.2. Tài khoản sử dụng . 46
1.2.3. Trình tự kế toán 46
1.2.4. Sổ sách sử dụng 48
2. Kế toán phân phối lợi nhuận . . 60
2.1. Nội dung phân phối lợi nhuận ở công ty 60
2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận . 60
2.2.1. Hạch toán ban đầu 60
2.2.2. Tài khoản sử dụng . . . 60
2.2.3. Trình tự kế toán .61
2.2.4. Sổ sách sử dụng . . . 63
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . . . 66
I. Nhận xét về công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . 66
1. Nhận xét chung .66
2. Nhận xét về kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty . . . .68
2.1. Nhận xét về kế toán KQKD 68
2.2. Nhận xét về kế toán phân phối lợi nhuận 70
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội 70
1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu .71
2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty . 70
3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách . . .75
Kết luận 80Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ
Trường ĐH Thương Mại Hà Nội
2. Lý thuyết thực hành kế toán tài chính
Trường ĐH Kinh tế quốc dân
3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp – NXB Tài chính
4. Quản trị tài chính doanh nghiệp
Trường ĐH Tài chính - kế toán
5. Hệ thống chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp
6. Tạp chí kế toán
7. Tài liệu của công tyXem Thêm: Hoàn thiện kế toán xác định KQKD & phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại –công ty thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xác định KQKD & phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại –công ty thương sẽ giúp ích cho bạn.