Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Cty TNHH Thêu ren Đồng Tâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 Những vấn đề chung về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 3
1.1.1 Một số khái niệm 3
1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 5
1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp 6
1.2.1 Tính giá thành sản phẩm xuất kho 6
1.2.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 8
1.2.3 Tài khoản sử dụng 9
1.2.4 Nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm 12
1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20
1.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 21
1.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 21
1.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22
1.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 23
1.6 Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong các hình thức sổ 23
1.6.1 Hình thức nhật ký chung. 23
1.6.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái 24
1.6.3 Hình thức chứng tự ghi sổ 25
1.6.4 Hình thức sổ Nhật ký – chứng từ 26
1.6.5 Kế toán trên máy vi tính 27
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THÊU REN ĐỒNG TÂM 28
2.1 Đặc điểm chung của công ty 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 28
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý 30
2.1.3 Đặc điểm quy trình sản xuất 35
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 37
2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 37
2.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm 40
2.3 Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm. 43
2.3.1 Các phương pháp tiêu thụ và hình thức thanh toán của công ty 43
2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ 44
2.3.3 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ. 47
2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng 47
2.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48
2.3.6 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 50
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THÊU REN ĐỒNG TÂM 75
3.1 Đánh giá khái quát tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm 75
3.1.1 Ưu điểm 75
3.1.2 Tồn tại 78
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm. 80
3.3 Một số giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao kết quả công tác tiêu thụ và mức lợi nhuận kinh doanh tại công ty TNHH Thêu ren Đồng Tâm. 87
KẾT LUẬN 90Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thêu ren Đồng T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thêu ren Đồng T sẽ giúp ích cho bạn.