Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp
MỤC LỤC:LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY. 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm. 7

1.3. Quản lý chi phí sản xuất. 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY. 13

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty. 13

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13

2.1.1.1 Nội dung. 13

2.1.1.2. Tài khoản sử dụng. 15

2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 17

1.1.1.4.Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp. 27

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 30

2.1.2.1. Nội dung. 30

2.1.2.2.Tài khoản sử dụng . 31

2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 32

2.1.2.4.Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp. 39

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 42

2.1.3.1.Nội dung. 42

2.1.3.2. Tài khoản. 42

2.1.3.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. 43

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp . 47

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 50

2.1.4.1. Nội dung 50

`2.1.4.2. Tài khoản. 50

2.14.3. Quy trình kế toán ghi sổ chi tiết. 51

2.1.4.4.Quy trình ghi sổ kế toán kế toán tổng hợp. 53

2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 57

2.1.5.1.Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang . 57

2.1.5.2.Tổng hợp chi phí sản xuất. 58

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp tại công ty. 60

2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành. 60

2.2.2. Quy trình tính giá thành. 60

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 63

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và phương hướng hoàn thiện. 63

3.1.1. Ưu điểm. 63

3.1.2. Nhược điểm. 65

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 67

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 70

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 75Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.