Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty Cæ phÇn Đầu tư xây dựng HT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh. 3
2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm . 4
II. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4
1. Chi phí sản xuất. 4
1.1.Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 4
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 5
1.2.3. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 6
1.2.4. Phân loại chi phí theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 6
2. Giá thành sản phẩm. 6
2.1.Khái quát chung về giá thành sản phẩm. 6
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
2.2.1 Giá thành dự toán. 7
2.2.2. Giá thành kế hoạch công tác 7
2.2.3 Giá thành thực tế công tác. 7
2.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
III. Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp . 9
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 9
2. Phương pháp hạch toán chi phí trong doanh nghiệp . 9
3. Hạch toán chi phí trong các doanh nghiệp . 10
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 11
3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 13
3.4. Hạch toán chi phi sản xuất chung 16
3.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán. 18
4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang ở đơn vị . 20
4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 20
4.2. Tính giá sản phẩm dở dang. 21
IV. Tính giá thành sản phẩm . 22
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 22
2. Kỳ tính giá thành. 22
3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 22
3.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp. 23
3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 23
3.3. Phương pháp tính giá theo định mức. 23
V. Hệ thống sổ sách hạch ctoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung. 23
1. Điều kiện áp dụng: 24
2. Sổ kế toán chi tiết 24
3. Sổ kế toán tổng hợp 24
CHƯƠNG II: GIƠÍ THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HT 26
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
2.2. Chức nâng nhiệm vụ và đặc điểm tính chất sản xuất kinh doanh của công ty 27
2.2.1.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 27
2.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 27
2.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 28
2.3. Đặc điểm về tính chất bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 28
2.4. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn của cụng ty. 30
2.4.1.Cơ cấu tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 30
2.4.2.Đặc điểm vận dụng chế độ sổ sỏch kế toỏn tại cụng ty. 32
II. Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng HT 33
2.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HT. 33
2.2.Kế toán chi phí sản xuất tại công ty 34
3.3 Phương phỏp kiểm kê, xác định giỏ trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Cụng ty cổ phần đầu tư xây dựng số HT 54
2.4 Kế toỏn tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần đầu tư xây dựng HT 55
2.4.1 Đối tượng tớnh giỏ thành và kỳ tớnh giỏ thành. 55
2.4.2. Phương phỏp tớnh giỏ thành sản phẩm. 55
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HT. 59
3.1 Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần đầu tư xây dựng số HT. 59
3.1.1 Ưu điểm 59
3.1.2 Những tồn tại và nguyờn nhõn 60
3.2 Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HT. 61
KẾT LUẬN 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cæ phÇn Đầu tư xây dựng HT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cæ phÇn Đầu tư xây dựng HT sẽ giúp ích cho bạn.