Kế toán Vật liệu tại Cty Xây dựng công trình giao thông 810
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về hạch toán vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất 3
I- Một số vấn đề cơ bản về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu 3
1- Khái niệm, đặc điểm và vai trò, vị trí của nguyên vật liệu trong quá trình SX 3
2- Yêu cầu quản lý vật liệu và nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
4
3- Điều kiện tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu 5
4- Phân loại vật liệu 5
II- Nội dung tổ chức công tác hạch toán vật liệu 7
1- Tổ chức chứng từ 7
2- Tổ chức tính giá vật liệu 10
3- Tổ chức vận dụng tài khoản 13
4- Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 16
5- Hạch toán chi tiết sự biến động của vật liệu 19
Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vật liệu tại Công ty Xây Dựng công trình giao thông 810
26
I- Tình hình và đặc điểm chung của Công ty Xây Dựng công trình giao thông 810 26
1- Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quá trình hình thành phát triển 26
2- Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức sản xuất 28
3- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 31
II. Thực tế công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty 35
1- Đặc điểm phân loại của nguyên vật liệu ở Công ty Xây Dựng công trình giao thông 810
35
2- Tổ chức chứng từ 36
3- Hạch toán chi tiết quá trình nhập xuất nguyên vật liệu 42
4- Hạch toán tổng hợp quá trình nhập xuất nguyên vật liệu 47
5- Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp 54
6- Kiểm kê vật tư tồn kho 58
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại Công ty Xây Dựng công trình giao thông 810
60
I- Những ưu điểm 60
1- Đánh giá vật liệu 61
2- Quản lý vật liệu 61
II- Những hạn chế và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở Công ty
61
1- ý kiến 1 Về việc phân loại và lập sổ danh điểm vật liệu 61
2- ý kiến 2 Về phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 63
3- ý kiến 3 Về việc tính giá vật liệu nhập 64
4- ý kiến 4 áp dụng máy vi tính vào hạch toán kế toán . 64
5- ý kiến 5 Sử dụng TK 113- Tiền đang chuyển 66
Kết luận 67Xem Thêm: Kế toán Vật liệu tại công ty Xây dựng công trình giao thông 810
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Vật liệu tại công ty Xây dựng công trình giao thông 810 sẽ giúp ích cho bạn.