Hạch toán kế toán về têu thụ & xác dịnh kết quả tiêu thụ hàng hóa dịch vụ tại Cty TNHH Nhật Minh Quốc
MỤC LỤC

Trang
Lời mở đầu
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
I - Lý luận chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 4
1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá 4
2. Khái niệm kết quả tiêu thụ 4
3. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 5
4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá 7
4.1. Phương thức bán buôn 7
4.1.1. Buôn bán qua kho: 7
4.1.2. Buôn bán vận chuyển thẳng: 7
4.2. Phương thức bán lẻ 8
4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung: 8
4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp: 8
4.3. Giao hàng đại lý 8
4.4. Bán hàng trả góp 8
4.5. Bán hàng xuất khẩu 9
4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp 9
4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác 9
5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ 9
5.1. Tổng doanh thu bán hàng 9
5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 10
5.3 Thuế 10
5.4. Giá vốn hàng bán 10
5.5. Chi phí bán hàng 11
5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11
II. Kế toán tổng hợp và chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 11
1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 11
2. Kế toán tổng hợp, chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 12
2.1. Các chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ tiêu thụ bao gồm: 12
2.2. Tài khoản sử dụng: 13
2.2.1. TK 511 “Doanh thu bán hàng “ 13
2.2.2. TK 811 “ Chiết khấu bán hàng “ 15
2.2.3. TK 531 “ Hàng bán bị trả lại “ 15
2.2.4. TK 532 “ Giảm giá hàng bán “ 15
2.2.5. TK 3331 “Thuế gía trị gia tăng phải nộp” 16
2.2.6. TK 632 “ Giá vốn hàng bán” 17
2.2.7. TK 641 “Chi phí bán hàng” 17
2.2.8. TK 642 “Chi phí quản lý Doanh nghiệp” 17
2.2.9 TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh “ 17
2.3. Kế toán tổng hợp và chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ
và xác định kết quả tiêu thụ 18
2.3.1. Đối với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ 18
2.3.2. Đối với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp: 21
2.4. Kế toán chi phí bán hàng 23
2.5. Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp 23
2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 24
2.7. Hình thức sổ kế toán áp dụng 24
PHẦN THỨ HAI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHẬT MINH QUỐC
I/ Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 27
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty nhật minh quốc. 27
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
ở Công ty Nhật minh quốc 28
2.1 Bán buôn: 29
2.2 Bán hàng xuất khẩu: 30
3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Nhật minh quốc 34
4 Tổ chức bộ máy kế toán và và công tác kế toán tại công ty Nhật Minh Quốc 35 II Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu
thụ tại Công ty Nhật minh quốc 37
1 Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Công ty Nhật minh quốc 37
1.1 Kế toán bán hàng không qua kho: 37
1.2 Kế toán bán buôn qua kho: 45
2. Kế toán tiêu thụ hàng xuất khẩu 51
2.1. Kế toán quá trình xuất khẩu trực tiếp 51
2.2. Kế toán quá trình xuất khẩu uỷ thác 53
3 Kế toán trị giá vốn hàng xuất bán: 55
4Chi phí bán hàng: 56
5 Chi phí quản lý doanh nghiệp : 56
6 Kế toán xác định kết quả hàng tiêu thụ: 56
PHẦN THỨ BA : MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHẬT MINH QUỐC
I/ Đánh giá chung về hoạt động tiêu thụ và thực trạng tổ chức hạch
toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty TNHH NHẬT MINH QUỐC. 63
1 Về hoạt động tiêu thụ hàng hoá: 65
2 Về công tác tổ chức bộ máy kế toán : 65
3 Về tổ chức kế toán hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả 66
3.1 Ưu điểm: 66
3.2 Tồn tại 67
II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ
và xác đinh kết quả tiêu thụ ở công ty Nhật Minh Quốc . 68
1 Chuyển đúng tài khoản 69
2 Lập khoản dự phòng phải thu khó đòi 69
3 Sử dụng tỷ giá hạch toán trong thanh toán có dùng ngoại tệ 71
4 Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng
mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả của từng mặt hàng. 74
5 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 75
III/ Điều kiện để thực hiện các ý kiến trao đổi về hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả. 77
KẾT LUẬN 79
Phụ lục
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Hạch toán kế toán về têu thụ & xác dịnh kết quả tiêu thụ hàng hóa dịch vụ tại công ty TNHH Nhật Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán về têu thụ & xác dịnh kết quả tiêu thụ hàng hóa dịch vụ tại công ty TNHH Nhật Minh sẽ giúp ích cho bạn.