Kế toán tổng hợp vật liệu tại Cty cổ phần Giầy Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
2
1.1 Sự cần thiết của kế toán tổng hợp vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất 2
1.1.1 Đặc điểm, vị trí của vật liệu trong sản xuất. 2
1.1.2 Phân loại vật liệu 3
1.1.3 Đánh giá vật liệu 3
1.2 Phơng pháp kế toán tổng hợp vật liệu 4
1.2.1 Phơng pháp kê khai thờng xuyên 4
1.2.2 Phơng pháp kiểm kê định kỳ 5
PHẦN 2: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU
CỦACÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI 12
2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Giầy Hà Nội 12
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 12
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý 12
2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán 13
2.2 Thực tế kế toán tổng hợp vật liệu ở công ty cổ phần Giầy Hà Nội 14
2.2.1 Đặc điểm vật liệu sử dụng ở công ty 14
2.2.2 Phân loại vật liệu 14
2.2.3 Đánh giá vật liệu 15
2.2.4 Kế toán tổng hợp vật liệu. 17
PHẦN 3: HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI 20
3.1 Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại công ty 20
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tổng hợp vật liệu ở công ty cổ phần Giấy Hà Nội 22
3.2.1 LẬP "SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU" 20
3.2.2 LẬP BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT T 21
3.2.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU 22
KẾT LUẬN 23Xem Thêm: Kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.