Kế toán CPSX & tính GTSP xây dựng tại Cty xây dựng công trình giao thông 842
Lời nói đầu 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
A-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN: 3
I-/ Các định nghĩa kế toán và công dụng của nó: 3
II-/ Nội dung của công tác kế toán : 5
III-/ Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp : 7
IV-/ Các nguyên tắc kế toán : 8
B-/ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP: 9
I-/ Tổng quát về các hình thức kế toán : 9
II-/ Nguyên tắc ghi chép và hệ thống ghi sổ kép 15
C-/ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 17
I-/ Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17
II-/ Đặc điểm của sản phẩm xây dựng: 24
III-/ Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí , tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 25
IV-/ Trình tự hạch toán và tập hợp chi phí sản xuất: 27
PHẦN II: VẬN DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TẬP HỢP CHI PHÍ
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XDCTGT 842 59
I-/ Giới thiệu sơ lược về công ty: 59
I-/ Kế toán chi phí sản xuất ở công ty XDCTGT 842: 62
III-/ Nội dung, đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
ở công ty XDCTGT 842: 89
IV-/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 93
V-/ Hạch toán kết quả tiêu thụ : 95
VI-/ Thuế GTGT và một số sửa đổi trong công tác kế toán
chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất xây dựng. 96
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG
Ở CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842 109
I-/ Nhận xét tình hinh công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành
sản phẩm ở Công ty xây dựng công trình giao thông 842 109
II-/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 110
Kết luận 116Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty xây dựng công trình giao thông 842
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty xây dựng công trình giao thông 842 sẽ giúp ích cho bạn.