Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC ở Cty DVTV tài chính kế toán & kiểm toán
mục lục
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CHU
TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 1
A. GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 1
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN VỚI TỔ CHỨC KẾ TOÁN. 1
II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN VỚI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN. 5
II.1. CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN. 5
II.2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 7
III. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN. 10
III.1. HỆ THỐNG CÁC MỤC TIÊU KIỂM TOÁN. 10
III.2. CÁC CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN . 12
III.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BẢN KHAI TÀI CHÍNH 12
CHƯƠNG II - THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU
TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI
CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. 32
A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. 32
B. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 36
I. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN. 39
I.1. CHẤP NHẬN THƯ MỜI KIỂM TOÁN. 39
I.2. CỬ KIỂM TOÁN VIÊN PHỤ TRÁCH. 41
I.3. TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG. 41
II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 50
II.1. KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG. 51
II.1.1. Chương trình kiểm toán khoản phảI thu khách hàng. 51
II.1.2. Quy trình kiểm toán khoản phảI thu khách hàng. 53
II.1.3. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ ghi nhận nợ phảI thu khách hàng và nghiệp
vụ thu tiền . 62
II.1.4. Kiểm tra việc quy đổi tỷ giá và việc hạch toán công nợ bằng ngoại tệ. 65
II.1.5. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ xoá sổ các khoản nợ phảI thu khó đòi. 65
II.2.1. Chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu 67
II.2.2. Kiểm tra đối chiếu sổ sách. 67
II.2.3. Thực hiện phân tích khoản mục doanh thu . 69
II.2.4. Kiểm tra chi tiết từng loạI doanh thu . 69
II.2.5. Kiểm tra chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu . 75
II.3. TỔNG KẾT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA CÔNG TY AASC TẠI CÔNG TY A. 78
III. KẾT THÚC KIỂM TOÁN. 78
III.1. KIỂM TRA GIẤY TỜ LÀM VIỆC. 78
III.2. LÂP BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THƯ QUẢN LÝ. 78
CHƯƠNG III - BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG
TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN THỰC HIỆN. 82
I. NHẬN XÉT CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA QUA THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA CÔNG TY AASC. 82
I.1. GAI ĐOẠN CHUẨN BỊ. 82
I.2. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH. 83
I.2.1. Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 83
I.2.2. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán. 83
II. NHỮNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN. 84
1. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH. 85
2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN. 88
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM. 91
KẾT LUẬN. 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94Xem Thêm: Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC ở công ty DVTV tài chính kế to
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC ở công ty DVTV tài chính kế to sẽ giúp ích cho bạn.