Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Mặt Trời Vàng


MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1.1. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm và nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
1.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.1.2.1. Các phương pháp tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho:
1.1.2.2. Chứng từ sử dụng:
1.1.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán.
1.1.2.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán:
1.1.3. Kế toan doanh thu tiêu thụ thành phẩm:
1.1.3.1.Khái niệm doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu.
1.1.3.2. Chứng từ sử dụng.
1.1.3.3. Tài khoản sử dụng.
1.1.3.4. Trình tự hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm:
1.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
1.1.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại (CKTM).
1.1.4.2.Giảm giá hàng bán (GGHB).
1.1.4.3.Hàng bán bị trả lại (HBBTL).
1.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ.
1.2.1. Khái niệm về kết quả tiêu thụ và phương pháp xác định.
1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng.
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN).
1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.
1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ.
1.3.1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ.
1.3.2. Các hình thức sổ kế toán:
1.3.2.1. Hình thức Nhật ký chung:
1.3.2.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái.
1.3.2.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ:
1.3.2.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ:
1.3.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.
1.4.ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
1.4.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Mỹ.
1.4.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Pháp.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦM MẶT TRỜI VÀNG
2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Mặt trời vàng
Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Mặt Trời Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Mặt Trời Vàng sẽ giúp ích cho bạn.