Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở Cty Viễn thông Quốc Tế


Lời mở đầu
Chương I . lý luận cơ bản về kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả trong ngành bưu điện

1.1.Đặc điểm ,vị trí, vai trò của ngành bưu điện và sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả
1.1.1.Đặc điểm kinh tế của ngành Bưu điện
1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành Bưu điện
1.1.2.1.Tổ chức bộ máy kinh doanh ngành Bưu điện
1.1.2.2.Tổ chức mạng lưới kinh doanh ngành Bưu điện:
1.1.3.Vị trí của ngành Bưu điện
1.1.4.Vai trò của ngành Bưu điện trong nền kinh tế quốc dân:
1.2.Lý luận cơ bản về kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả trong ngành Bưu diện:
1.2.1. Chi phí kinh doanh bưu điện và phân loại chi phí kinh doanh trong Bưu điện:
1.2.2.Doanh thu ngành bưu điện:
1.2.3.Phương pháp kế toán chi phí , doanh thu và xác đinh kết quả của ngành bưu điện:
1.2.3.1.Tài khoản kế toán :
1.2.3.2.Phương pháp kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả trong ngành bưu điện:
Chương II : Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí , doanh thu , xác định kết quả của công ty viễn thông quốc tế (VTI).
2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty viễn thông quốc tế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty:
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông quốc tế
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán :
2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán :
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty Viễn thông Quốc tế.
2.2.Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ Viễn thông quốc tế tại công ty Viễn thông quốc tế:
2.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.3.Kế toán doanh thu kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.4.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp :
2.2.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
Chương III- Một số nhận xét và giải pháp đổi mới hoàn thiện kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn thông quốc tế.
3.1.Một số nhận xét về công tác kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả ở công ty viễn thông quốc tế
3.1.1.Nhận xét về hoạt động kinh doanh:
3.1.2.Nhận xét về tổ chức công tác kế toán :
3.1.2.1.Công tác tài chính kế toán :
3.1.2.2.Tổ chức hệ thống sổ kế toán :
3.1.3.Nhận xét về công tác kế toán chi phí , doanh thu tại công ty VTI:
3.1.3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí :
3.1.3.2.Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu :
3.2.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả tại công ty Viễn thông quốc tế


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở công ty Viễn thông Quốc Tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở công ty Viễn thông Quốc Tế sẽ giúp ích cho bạn.