Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP ở Cty Nhựa Hà Nội


MỤC LỤC

Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất(tr 4)
I.1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất (tr 4)
I.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất (tr 4)
I.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm (tr 5)
I.2. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất (tr 6)
I.2.1. Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất (tr 6)
I.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất (tr 7)
I.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm (tr 11)
I.3.1. Đối tượng tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất (tr 11)
I.3.2. Kiểm kê, đánh gía sản phẩm dở dang cuối kỳ (tr 12)
I.3.3. Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất (tr 13)
I.4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (tr 14)
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa Hà nội (tr 16)
II.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức công tác kế toán ở công ty Nhựa Hà nội(tr 16)
II.1.1. Đặc điểm chung của cộng ty Nhựa (tr 16)
II.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty Nhựa (tr 20)
II.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa (tr 23)
II.2.1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (tr 23)
II.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty Nhựa(tr 25)
II.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ở công ty Nhựa (tr 39)
II.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa(tr 41)
Phần III. Một số nhận xét, đánh gía về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa (tr 45)
III.1. Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm(tr 45)
III.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa (tr 46)


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty Nhựa Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.