Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở Cty Hóa Dầu Petrolimex
Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 3
1.1.1. ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng. 3
1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4
1.2. Phương thức bán hàng, giá vốn, doanh thu và kết quả bán hàng. 4
1.2.1. Các phương thức bán hàng 4
1.2.2. Doanh thu bán hàng và nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng 5
1.2.3. Giá vốn hàng bán. 6
1.2.4. Kết quả bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 7
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 8
1.3.1. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng. 8
1.3.2. Kế toán bán hàng. 9
1.3.3. Kế toán chiết khấu, giảm giá và hàng bán bị trả lại. 11
1.3.3.1. Kế toán chiết khấu bán hàng. 11
1.3.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại. 11
1.3.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán. 12
1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 12
1.3.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. 12
1.3.4.2. Kế toán chi phí QLDN. 14
1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 16
1.3.6. Hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán . 17
CHƯƠNG II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Hoá Dầu Petrolimex. 19
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Hoá dầu Petrolimex. 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 19
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 21
2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 21
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty. 21
2.1.2.3. Thị trường mua và bán hàng hoá của Công ty. 23
2.1.2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 24
2.1.2.5. Một số kết quả đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 27 24
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 28
2.1.3.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán . 28
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán . 29
2.1.3.3. Phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty. 31
2.1.3.4 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty. 31
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty hoá dầu petrolimex. 32
2.2.1. Đặc điểm hàng hoá của Công ty. 32
2.2.2. Kế toán bán hàng. 33
2.2.2.1. Các phương thức bán hàng mà Công ty áp dụng. 33
2.2.2.2. Chứng từ bán hàng. 37
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng. 39
2.2.2.4. Trình tự hạch toán. 40
2.2.3. Kế toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh. 54
CHƯƠNG III: Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty hoá dầu Petrolimex. 58
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Hoá dầu. 58
3.2. Những vấn đề còn tồn tại. 59
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty. 60
3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng trong điều kiện hiện nay. 60
3.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty. 61
Kết Luận. 64


Xem Thêm: Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty Hóa Dầu Petrolimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty Hóa Dầu Petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.