Tổ chức công tác kế toán vật tư tại Công ty xây dựng điện I
MỤC LỤC

I. Lịch sử hình thành và phát triển. 1
II. Về tổ chức bộ máy của NHCT Đống Đa. 2
III. Về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban. 4
1. Ban lãnh đạo : 4
2. Phòng kinh doanh: 5
3. Phòng kinh doanh đối ngoại: 5
4. Phòng kế toán tài chính : 5
5. Phòng nguồn vốn: 6
6. Phòng tổ chức cán bộ: 7
7. Phòng tiền tệ -kho quỹ: 7
8. Phòng Kiểm tra - Kiểm soát: 8
9. Phòng thông tin điện toán: 8
10. Các phòng giao dịch: 9
11. Tổ Bảo hiểm Nhân thọ: 9
IV. Hoạt động của Ngân hàng trong 5 năm qua (1998-2002). 9
1. Công tác huy động vốn: 9
2. Hoạt động đầu tư vốn tín dụng: 10
3. Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh đối ngoại. 14
4. Công tác tiền tệ - kho quỹ: 15
5. Công tác Kế toán - Tài chính: 16
v. Đánh giá: 17


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán vật tư tại Công ty xây dựng điện I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán vật tư tại Công ty xây dựng điện I sẽ giúp ích cho bạn.