Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng
Lời mở đầu
Chương I: Một số vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện hiện nay 1
I- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp 1
II- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 2
1- Chi phí sản xuất xây lắp 2
2- Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 2
2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố 2
2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 3
2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 3
III- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4
1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4
2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4
3- Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 5
3.1. Tài khoản kế toán sử dụng 5
3.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5
3.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 6
3.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 6
3.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 7
3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 7
4- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 8
4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 8
4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán 8
4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán 9
IV- Kế toán tính hía thành sản phẩm xây lắp 9
1- Giá thành sản phẩm xây lắp 9
2- Phân biệt khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 10
3- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 10
3.1. Căn cứ vào số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp 10
3.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành 11
4- Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 11
5- Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
6- Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
6.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp 12
6.2. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng 13
6.3. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí 13
6.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 13
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty tư vấn và đầu tư thiết kế xây dựng 15
I- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty 15
1- Quá trình hình thành và phát triển 15
2- Đặc điểm tổ chức sản xuất 17
3- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 20
4- Tổ chức công tác kế toán của Công ty 21
II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty 24
1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 24
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 24
1.2. Đối tượng tính giá thành 24
2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty 25
2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25
2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 27
2.3.1. Chi phí tiền lương quản đội phân xưởng, xí nghiệp 27
2.3.2. Chi phí về thuê máy thi công 27
2.3.3. Khấu hao TSCĐ 28
2.3.4. Các chi phí khác bằng tiền và tổng hợp chi phí sản xuất chung 28
2.3.5. Hạch toán tổng hợp chi sản xuất toàn Công ty 28
3- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29
4- Tính giá thành sản phẩm ở Công ty tư vấn đầu tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng 29
Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm 30
I- Những ưu điểm và nhược điểm của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 30
1- Những ưu điểm 30
2- Những mặt hạn chế 31
II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành tại Công ty 32
1- Về kế toán nguyên vật liệu 32
2- Về công tác phân loại và hạch toán chi phí sản xuất 33
3- Về khoản thiệt hại phá đi làm lại 33
4- Về tính khấu hao TSCĐ 33
5- Về khoản trích BHYT, BHXH, kinh phí công đoàn 34
6- Phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất 34 [IMG]http://www.thegioi************/styles/tgtl/misc/paperclip.png[/IMG] File đính kèm

[IMG]http://www.thegioi************/images/attach/rar.gif[/IMG] 317477255.rar (64.4 KB, 0 xem)


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.