Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các Doanh nghiệpTM trong điều kiện nền KTTT tại Cty Vật liệu Điện - Dụng cụ cơ khí
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng 3
ở các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện kinh tế
thị trường.

I. đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và nhiệm vụ kế toán 3
1.đặc điểm của kinh tế thị trường và hoạt động của doanh 3
nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường.
2. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng 6
2.1. Các phương thức bán hàng 6
2.2. Các phương thức thanh toán 8
2.3. Phạm vi thời diểm xác định hnàg bán 11
2.4. Giá cả hàng bán 12
3. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng 12
4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 13
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 14
trong các doanh nghiệp thương mại
1. Sự cần thiết 14
2. Nội dung hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 15
trong các doanh nghiệp thương mại
2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 15
2.2. Vận dụng đúng đắn tài khoản kế toán 16
vào quá trình hạch toán
2.3. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 28
2.4. Tổ chức khoa học hệ thống sổ kế toán để hạch toán 31
3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 36
CHƯƠNG II : thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng 38
tại công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí ( VLĐ - DCCK )

I/ Đặc điểm tổ chức kinh doanh & công tác kế toán 38
tại công ty VLĐ _ DCCK
1. đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 38
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 38
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 40
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 40
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 42
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 45
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 45
2.2. Hình thức sổ kế toán 46
II. Thực trạng kế toán bán hàng ở công ty VLĐ - DCCK 48
1. Tình hình tổ chức bán hàng và quản lý bán hàng ở công ty 48
2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công tyVLĐ - DCCK 51
2.1 Chứng từ sử dụng 51
2.2. Tài khoản sử dụng 53
2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng chủ yếu 53
2.4 sổ kế toán nghiệp vụ bán hàng 60
CHƯƠNG III : Hoàn thiện kế toán bán hàng 63
ở công tyVLĐ -DCCK

I. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng 63
ở công ty VLĐ - DCCK
1. Đánh giá công tác kế toán của công ty 63
2. Đánh giá kế toán nghiệp vụ bán hàng 64
II. Phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác 65
tổ chức kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công tyVLĐ -DCCK
1. Về công tác tổ chức chứng từ kế toán 66
2. Về tài khoản sử dụng 66
3. Về hạch toán tổng hợp 67. 4.Về giá vốn hàng bán 69
5. Về sổ sách kế toán 69
Kết luận 70


Xem Thêm: Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các Doanh nghiệpTM trong điều kiện nền Kinh tế thị trường tại công ty V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các Doanh nghiệpTM trong điều kiện nền Kinh tế thị trường tại công ty V sẽ giúp ích cho bạn.