Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp điện tử truyền hình
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I. Bản chất của chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1. Chi phí sản xuất
Để tiến hành sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp cần có đầy đủ các yếu tố cơ bản là: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. Sự tham gia của các yếu tố vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp hình thành các khoản chi phí tương ứng.
Giá trị sản phẩm, dịch vụ bao gồm ba bộ phận là: C, V, m
C : Là toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ như: khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu , công cụ, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu . bộ phận này còn được gọi là hao phí lao động quá khứ (vật hoá).
V : Là chi phí về tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động tham gia vào quá trình
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Bộ phận này được gọi là hao phí lao động sống.
m: Là giá trị do lao động sống tạo ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.
Ở góc dộ doanh nghiệp , để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp phải bỏ ra hai bộ phận chi phí C và V.
Như vậy, chi phí sản xuất, kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm).
Đối với một số quốc gia như Mỹ, Pháp người ta quan niệm về chi phí như sau:
Ở Pháp: Chi phí sản xuất là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua sắm các yếu tố cần thiết của quá trình sản xuất như tiền mua vật tư, tiền trả cho lao động và các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp .
Ở Mỹ: Chi phí là một khoản hao phí bỏ ra để thu được một số của cải hoặc dịch vụ và nó được thể hiện bằng các khoản tiền, tài sản chuyển nhượng hoặc dịch vụ hoàn thành.
2. Giá thành sản phẩm
Trong sản xuất, chi phí sản xuất, kinh doanh chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng kinh doanh của các tổ chức kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh phải được xem xét trong mối quan hệ với mặt thứ hai cũng là mặt cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh đó là kết quả sản xuất thu được. Quan hệ so sánh đó đã hình thành nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm, dịch vụ nhất định.
Giá thành sản phẩm được xác định cho từng loại sản phẩm, dịch vụ cụ thể và chỉ tính toán xác định với số lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành, kết thúc toàn bộ quá trình sản xuất thành phẩm hay hoàn thành một hoặc một số giai đoạn công nghệ sản xuất (bán thành phẩm). Như vậy, bản chất của giá thành là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành.
Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu là chức năng thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá. Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ phải được bù đắp bằng chính số tiền thu về tiêu thụ sản phẩm. Việc bù đắp các chi phí đầu vào đó chỉ bảo đảm được quá trình tái sản xuất giản đơn. Trong cơ chế thị trường, mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang trải, bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất và có lãi. Do đó giá bán sản phẩm, lao vụ phải được dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm, thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả của chi phí .
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất bao gồm hai mặt: hao phí sản xuất và kết quả sản xuất . Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí còn giá thành phản ánh mặt kết quả sản xuất. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được biểu hiện qua công thức sau:
Tổng giá thành Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản
sản xuất sản = xuất dở dang + xuất phát - xuất dở dang
phẩm trong kỳ đầu kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có quan hệ mật thiết với nhau nhưng giữa chúng có những điểm khác nhau:
ã Về lượng:
- Chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm tất cả các chi phí bỏ ra trong kỳ của hoạt động kinh doanh chính, hoạt động kinh doanh khác trong doanh nghiệp .
- Giá thành sản phẩm chỉ bao gồm các chi phí liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong kỳ.
ã Trong quan hệ với kỳ hạch toán:
- Chi phí sản xuất kinh doanh gắn với một kỳ hạch toán nhất định.
- Giá thành sản phẩm bao gồm cả chi phí dở dang đầu kỳ (là chi phí phát sinh trong kỳ trước) nhưng không bao gồm phần chi phí phát sinh trong kỳnày được phân bổ vào giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.
4. Sự cần thiết của việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm với công tác quản trị doanh nghiệp
Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chủ yếu cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý nên nó đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp . Ngày nay các doanh nghiệp là chủ thể độc lập tự hạch toán kinh doanh, được quyền chủ động lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí , bảo toàn vốn kinh doanh và có lãi. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất đầy đủ, hợp lý tính toán chính xác giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí . Thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của từng loại chi phí phát sinh sẽ góp phần quản lý tài sản , vật tư, tiền vốn, lao động có hiệu quả và có biện pháp phấn đấu hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời còn là tiền đề để xác định chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Để làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Xác định đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
- Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tượng đã xác định và phương pháp kế toán tập hợp chi phí thích hợp.
- Xác định chính xác chi phí về sản phẩm làm dở cuối kỳ.
- Thực hiện tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác theo đúng đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành hợp lý.
- Thực hiện phân tích tình hình thực hiện định mức, dự toán về chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm để có những kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định thích hợp trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp .


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp điện tử truyền hì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp điện tử truyền hì sẽ giúp ích cho bạn.