Tổ chức kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh Miền Bắc –nhà máy thiết bị Bưu Điện
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ
ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP. 3
1-/ Khái niệm về bán hàng. 3
2-/ Các phương thức bán hàng áp dụng cho DN hiện nay. 3
2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 3
2.2. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận. 4
2.3. Phương thức bán hàng đại lý ký gửi. 4
2.4. Phương thức bán hàng trả góp. 4
2.5. Phương thức bán hàng nội bộ. 4
2.6. Phương thức hàng đổi hàng. 4
3-/ Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng. 4
II-/ Ý NGHĨA, VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG. 5
1-/ Ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán bán hàng. 5
2-/ Nhiệm vụ tổ chức kế toán bán hàng. 5
III-/ NỘI DUNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG. 6
1-/ Nguyên tắc hạch toán. 6
2-/ Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán để hạch toán
nghiệp vụ bán hàng. 8
2.1. Các chứng từ áp dụng vào hạch toán và quản lý
quá trình bán hàng: 8
2.2. Hệ thống các tài khoản liên quan áp dụng vào hạch toán
nghiệp vụ bán hàng. 9
2.3. Hệ thống sổ sách áp dụng vào hình thức kế toán
nghiệp vụ bán hàng. 9
2.4. Tổ chức lập báo cáo doanh thu bán hàng. 9
3-/ Kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại các doanh nghiệp
tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng
tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 10
3.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức trực tiếp. 10
3.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức
chuyển hàng chờ chấp nhận. 11
3.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng đại lý ký gửi. 11
3.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trả góp. 13
3.5. Hạch toán bán hàng nội bộ. 14
3.6. Trường hợp bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 15
4-/ Kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp
tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các
mặt hàng chịu thuế TTĐB, XK và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. 15
5-/ Kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp áp dụng
phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK). 16
6-/ Hạch toán chi phí bán hàng. 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH MIỀN BẮC NHÀ MÁY
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 18

I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN. 18
1-/ Quá trình hình thành và phát triển nhà máy Thiết bị Bưu điện. 18
2-/ Đặc điểm SXKD. 19
3-/ Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy. 19
4-/ Tổ chức quản lý của NMTBBĐ. 20
5-/ Tổ chức bộ máy kế toán . 22
6-/ Tổ chức kế toán bán sản phẩm ở nhà máy và tại các CN bán hàng. 24
II-/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM TẠI
CN MIỀN BẮC CỦA NMTBBĐ. 27
1-/ Kế toán xuất kho thành phẩm tiêu thụ. 27
2-/ Thực tế kế toán bán hàng tại CN miền Bắc. 30
2.1. Nhiệm vụ thực hiện kế toán chi tiết bán hàng tại CN. 30
2.2. Trình tự công tác kế toán bán hàng. 31
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM TẠI CN MIỀN BẮC -
NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 46

I-/ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM TẠI CN MIỀN BẮC - NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN. 46
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM TẠI CN - NHÀ MÁY TTBĐ. 49
Giải pháp 1: Hoàn thiện khâu hạch toán nội bộ giữa chi nhánh
miền Bắc và nhà máy Thiết bị bưu điện. 50
Giải pháp 2: Về tổ chức công tác kế toán bán hàng. 54
Giải pháp 3: Tổ chức mở sổ chi tiết doanh thu . 55
Giải pháp 4: Kế toán chi tiết kết quả bán hàng. 56
Giải pháp 5: Giải quyết vấn đề nợ đọng thu hồi vốn. 57
Giải pháp 6: Giải quyết hàng tồn kho, tồn đọng. 59
Giải pháp 7: Hạch toán ở bộ phận bảo hành sản phẩm. 61
Giải pháp 8: Áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán . 62
Giải pháp 9: Nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua
công tác bán hàng. 63
KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh Miền Bắc –nhà máy thiết bị Bưu Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh Miền Bắc –nhà máy thiết bị Bưu Điện sẽ giúp ích cho bạn.