Tổ chức kế toán NVL, CCDC tại Cty Vit Metai
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU ,CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1. Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1. khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1 khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.2 khái niệm và đặc điểm công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
1.2.Phân loại nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất:
1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
a. Phân loại nguyên vật liệu theo vai trò tác dụng
b. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn gốc chế tạo.
c. Phân loại nguyên vật liệu theo đặc trưng vật chất của vật liệu
d. Phân loại nguyên vật liệu theo mối quan hệ với moi trường sinh thái và con người
e. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn gốc sở hữu
1.2.2 Phân loại công cụ dụng cụ
a.phân loại công cụ dụng cụ theo công dụng . Chia 2 loại
b.phân loại công cụ dụng cụ theo công dụng . Chia 2 loại
1.3.Đánh giá nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ:
1.3.1.Đánh giá nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ theo giá thực tế
a. Trị giá thực tế nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ nhập kho
b. Trị giá thực tế nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ xuất kho
1.3.2.Đánh giá nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán
1.4. Nhiệm vụ của ké toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất
2.Nội dung kế toán nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất:
2.1. Chứng từ kế toán :
2.2.Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ :
2.2.1.Phương pháp thẻ song song
2.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
2.2.3. Phương pháp sổ số dư
2.3. Tổ chức công tác tổng hợp nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất:
2.3.1. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên.
a. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, công cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
b. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, công cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp.
2.3.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
a. tài khoản sử dụng:
b. Quy trình hạch toán:
2.3.3. Phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ và các bút toán thể hiện:

Chương II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
TẠI CÔNG TY VIT -METAL


1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Vit- Metal
1.2. Sự ra đời và phát triển của công ty Vit- Metal
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Vit- Metal
1.4. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của công ty Vit- Metal
1.5. Quy trình thực hiện công việc của công ty Vit- Metal
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ tại công ty Vit – Metal
2.1.Hình thức kế toán công ty áp dụng
2.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty Vit- Metal
2.3.Nhiệm vụ của bộ phận trong bộ máy kế toán
3. Thực trạng tổ chức kế toán NVL, CCDC tại công ty Vit- Metal
3.1. Đặc điểm chung về vật liệu, công cụ dụng cụ công ty Vit- Metal
3.2. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ :
3.2.1. Phân loại vật liệu
3.2.2. Phân loại công cụ dụng cụ
3.3. Các loại chứng từ sử dụng và trình tự ghi sổ của kế toán vật tư tại công ty Vit- Metal
3.3.1. Các loại chứng từ kế toán vật tư ban đầu :
3.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Vit- Metal
3.4. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Vit- Metal
3.4.1. Thủ tục nhập kho, xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Vit- Metal
a.Thủ tục nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Vit- Metal
b.Thủ tục xuất kho
3.4.2. Kế toán chi tiết VL, CCDC tại công ty Vit- Metal
3.5. Kế toán tổng hợp VL, CCDC tại công ty Vit- Metal
3.5.1. Hệ thống chứng từ sổ sách sử dụng
3.5.2.Kế toán tổng hợp nhập VL, CCDC tại công ty Vit- Metal
3.5.3.Kế toán tổng hợp xuất VL, CCDC tại công ty Vit- Metal

Chương III
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU , CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY VIT- METAL.


1.Một số nhận xét về cách hạch toán kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ ở công ty Vit – Metal.
1.1. Ưu điểm
1.2. Những tồn tại cần khắc phục

2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL,CCDC ở công ty
công ty Vit – Metal
2.1. ý kiến 1:
2.1. ý kiến 2:
2.3. ý kiến 3:
2.4. ý kiến 4:
2.5. ý kiến 5:

Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức kế toán NVL, CCDC tại công ty Vit Metai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán NVL, CCDC tại công ty Vit Metai sẽ giúp ích cho bạn.