Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
Mục Lục
Lời mở đầu

Phần 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại

1.1. Một số vấn đề chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương
mại
1.1.2. Các chỉ tiêu liên quan đến tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.2.1.Doanh thu thuần
1.1.2.2 .Giá vốn hàng bán
1.1.2.3.Chi phí bán hàng
1.1.2.4.Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.2.5.Kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức tiêu thụ
1.1.3.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp
1.1.3.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng
1.1.3.3. Phương thức tiêu thụ qua các đại lý
1.1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.1.3.5. Các trường hợp xuất khác được coi là tiêu thụ
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá
1.2.1. Vai trò của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng
hoá
1.3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại.
1.3.1. Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKTX
1.3.1.1. Tài khoản sử dụng
1.3.1.2. Phương pháp hạch toán.
1.3.2. Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKĐK
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng
1.3.2.2. Phương pháp hạch toán
1.3.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.3.1. Hạch toán chiết khấu thương mại
1.3.3.2. Hạch toán hàng bán bị trả lạị.
1.3.3.3. Hạch toán giảm giá hàng bán
1.3.3.4. Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp
1.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2. Phương pháp hạch toán
1.5.Hạch toán kết quả tiêu thụ.
1.5.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp hạch toán kết quả tiêu thụ
1.6. Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá
1.6.1. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.6.2. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung
1.6.3. Tổ chức hạch toán theo hình thức “Chứng từ - Ghi sổ”
1.6.4. Tổ chức hạch toán theo hình thức “Nhật ký – Chứng từ”
Phần 2: thực tế công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty
Cổ phần thương mại std

2.1. Khái quát tình hình chung của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng.
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Tổ chức công tác quản lý và công tác kế toán của Công ty
2.1.3.1. Tổ chức công tác quản lý.
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở
công ty cổ phần thương mại STD
2.2.1. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
2.2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng.
2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .
Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thưong Mại STD
Phần 3: hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định
Kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần
Thương Mại std

3.1.Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại STD
3.1.1.Ưu điểm.
3.1.2. Tồn tại.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại ST


Lời Mở Đầu

Đất nước đổi mới, hội nhập đã và đang không ngừng mở rộng các mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới, điều này đã tạo ra cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội và thách thức. Giờ đây các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm trong nước mà còn phải đối mặt với các sản phẩm nước ngoài. Họ không thể thụ động chờ đợi Nhà nước tiêu thụ giúp những sản phẩm hàng hoá của mình, thay vào đó các doanh nghiệp phải tự tìm thị trường, tự tìm bạn hàng, tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Thị trường là thách thức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hoá. Tiêu thụ có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp , doanh thu từ tiêu thụ là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng như có thể tái sản xuất mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp . Vì vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể đạt hiệu quả cao trong kinh doanh .
Bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là rất cần thiết, đòi hỏi phải có sự giao nhận thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời giữa doanh nghiệp và thị trường, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có các biện pháp nhằm xây dựng đường lối phát triển đúng đắn, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản trị.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD, được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng, cùng với sự hướng dẫn của hai cô hướng dẫn trong trường
em đã chọn đề tài “Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Nội dung của chuyên đề, ngoài Lời mở đầu, Kết luận, được chia thành ba phần:
Phần 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại.
Phần 2: Thực tế công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
Phần 3: Hoàn thiện Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Thương Mại STD sẽ giúp ích cho bạn.