Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Một số lý luận cơ bản về kế toán huy động vốn của Ngân hàng thương mại .3
1. Vốn Tầm quan trọng của huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng thương mại .3
1.1. Vốn của Ngõn hàng thương mại .3
1.2. Nguồn vốn của Ngõn hàng thương mại .4
1.3. Vốn huy động và vai trũ của nú đối với Ngõn hàng thương mại .5
1.4. Cỏc hỡnh thức huy động vốn của Ngõn hàng thương mại .6
1.4.1. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi .6
1.4.2. Huy động vốn bằng phỏt hành giấy tờ cú giỏ .7
2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toỏn huy động vốn .8
2.1. Vai trũ của kế toỏn ngõn hàng .8
2.2. Nghiệp vụ kế toỏn huy động vốn từ tài khoản tiền gửi .10
2.3. Nghiệp vụ kế toỏn phỏt hành giấy tờ cú giỏ .18
3. Hiệu quả hoạt động kế toỏn huy động vốn NHTM . .19
3.1.Quan niệm hiệu quả kế toỏn huy động vốn .19.
3.2.Chỉ tiờu đỏnh giỏ hiệu quả 21
3.3.Nhõn tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kế toỏn huy động vốn 22
Chương II: Thực trạng cụng tỏc kế toỏn huy động vốn tại ngõn hàng ngoại thương Hà Nội . .25
1. Khỏi quỏt về tỡnh hỡnh hoạt động của ngõn hàng ngoại thương Hà Nội 25
1.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành, phỏt triển và cơ cấu tổ chức của Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội 25
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển. 25
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội .27
1.2. Khỏi quỏt tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm gần đõy 30
1.2.1. Tỡnh hỡnh huy động vốn 30
1.2.2. Cụng tỏc tớn dụng 32
1.2.3.Cụng tỏc sử dụng vốn .35
1.2.4. Cỏc hoạt động kinh doanh khỏc .37.
2. Tỡnh hỡnh thực tế về cụng tỏc kế toỏn huy động vốn tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 39
2.1 Cỏc hỡnh thức huy động vốn 45
2.1.1 éối với cỏ nhõn 45
a. Huy động từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm .45.
b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toỏn. 45
2.1.2. éối với tổ chức kinh tế 45
a. Huy động từ tài khoản tiền gửi cú kỳ hạn. 45
b. Huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toỏn. 45
c. Huy động từ tài khoản chuyờn chi. 46
d. Huy động từ tài khoản ký ngõn. 46
e. Huy động từ tài khoản ủy thỏc. 46
2.2.Nghiệp vụ kế toỏn huy động vốn NHNT Hà nội 46
2.2.1. Thủ tục mở tài khoản 46
2.2.2. Thủ tục rỳt tiền 48
2.3. Phương phỏp hạch toỏn 49
2.4. Cỏc dịch vụ phục vụ và sản phẩm đi kốm 53
3. Nhận xột chung về cụng tỏc kế toỏn huy động vốn tại Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội 55
3.1 Ưu điểm 56
3.2 Nhược điểm và nguyờn nhõn 56
Chương III: Giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn huy động vốn tại Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội 58
1. éịnh hướng hoạt động của Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội trong những năm tới 58
2. Giải phỏp nõng cao hiệu quả cụng tỏc kế toỏn huy động vốn tại Ngõn hàng ngoại thương Hà Nội 65
3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngõn hàng trung ương 67
KẾT LUẬN 69


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng NT Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.