Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Việt Nam do Công ty tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trên đà hội nhập quốc tế và khu vực, yêu cầu củng cố nền nếp tài chính kế toán trong các đơn vị kinh tế ngày một cao. Theo đó, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu và ngày càng nhiều trong nền kinh tế. Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính mang lại những thông tin trung thực, khách quan, có độ tin cậy cao về báo cáo tài chính được kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của doanh nghiệp .

Đặc biệt đối với các DNVVN trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, để đứng vững và phát triển, nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động trở nên ngày một cấp thiết, để khắc phục các thiếu sót, hạn chế còn tồn tại trong các đơn vị. Khách hàng của các công ty kiểm toán độc lập ngày nay không chỉ hạn chế ở các công ty lớn mà đang được mở rộng sang các DNVVN. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng kiểm toán to lớn mà công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán đang thực hiện nhiều chính sách phát triển.

Qua thực tiễn các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các DNVVN cho thấy hiệu quả mà công tác kiểm toán mang lại rất lớn. Nhiều DNVVN sau kiểm toán đã có được nhiều cải tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý và công tác kế toán doanh nghiệp .

Trong thời gian thực tập tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán-AASC, nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính đối với các DNVVN, tôi đã quyết định chọn nghiên cứu đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình là:
“ Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các DNVVN do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện.”Ngoài lời nói đầu và kết luận, bài viết được chia thành 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kiểm toán báo cáo tài chính các DNVVN.
Phần 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính các DNVVN do AASC thực hiện.
Phần 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán tài chính các DNVVN tại AASC.
Trong quá trình nghiên cứu, do còn nhiều hạn chế về kiến thức nên tác giả chỉ trình bày những vấn đề chung nhất về nội dung đề tài, do đó bài viết không thể tránh khỏi những sai sót. Với tinh thần học hỏi, cầu tiến, tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các anh chị trong Công ty.PHẦN I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CÁC DNVVN


I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG:
1. Kiểm toán Tài Chính:
1.1. Khái Niệm:
Hoạt động kiểm toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế, nó góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố nền nếp tài chính kế toán trong các khu vực kinh tế. Với ý nghĩa đó, hoạt động kiểm toán đã và đang phát triển đa dạng, rộng khắp và ngày càng đi vào quy mô. Theo chức năng cụ thể của kiểm toán, hoạt động kiểm toán được chia thành ba loại cơ bản là:
- Kiểm toán tài chính .
- Kiểm toán tuân thủ.
- Kiểm toán hoạt động.
Mỗi loại hình kiểm toán mang những đặc trưng riêng, trong giới hạn bàI viết này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán nói chung.
Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực, hợp lý của bản khai tài chính xét trên các khía cạnh trọng yếu.
Trong hệ thông kiểm toán, kiểm toán tài chính được xem như hoạt động đặc trưng nhất mà chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến được thể hiện rõ nét nhất. Tính chất đặc trưng của kiểm toán tài chính bắt nguồn từ đối tượng kiểm toán và từ quan hệ chủ thể-khách thể kiểm toán.
. Đối tượng kiểm toán tài chính là các bảng khai tài chính , trong đó bộ phận quan trọng nhất là các báo cáo tài chính .
“ Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành ( hoặc được chấp nhận ), phản ánh các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu của đơn vị đó.”
( Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 )
NgoàI ra, bảng khai tài chính còn bao gồm các bảng kê khai mang tính pháp lý như: Bảng kê khai tài sản cá nhân, bảng kê khai tài sản đặc biệt
Nói đến đối tượng kiểm toán tài chính là các bảng khai tài chính là nói tới quan hệ trực tiếp, nhưng xét trên khía cạnh lý luận và thực tiễn, để thực hiện chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về bảng khai tài chính không thể tách rời các tài liêụ kế toán , các hoạt động kinh doanh của đơn vị nhằm xác minh cụ thể từng khoản mục, chu trình và các mối quan hệ kinh tế phát sinh.
NgoàI các mối quan hệ nội tạI, bảng khai tài chính còn chứa đựng nhiều mối quan hệ về tài chính và về quản lý cũng như tác động tới mối quan hệ chủ thể – khách thể kiểm toán.
. Trong kiểm toán tài chính , chủ thể của kiểm toán chủ yếu là kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước. Trong một số ít trường hợp, kiểm toán nội bộ cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính . Trên thực tế, công việc kiểmt oán báo cáo tài chính thường do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng , chủ đầu tư Theo đó, các khách thể kiểm toán tài chính chủ yếu là các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức có nhu cầu xác minh các bảng khai tài chính , nói cách káhc, khách thể kiểm toán tài chính là một thực thể kinh tế độc lập. Tư sự phân tích trên có thể thấy, mối quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán là mối quan hệ ngoai kiểm, qua đó chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến được thực hiện một cách khách quan, làm cho hoạt động kiểm toán tài chính mang tính độc lập và hiệu qủa cao.

1.2. Mục tiêu của kiểm toán tài chính :
Cũng như mọi hoạt động khác, hoạt động kiểm toán cũng có những tiêu điểm cần hướng tới. Đặc biệt đối với hoạt động mang tính chất đặc trưng như kiểm toán tài chính , việc xác định hoạt động mục tiêu kiểm toán khoa học sẽ giúp kiểm toán viên thực hiện đúng hướng và có hiệu quả công tác kiểm toán. Hệ thống mục tiêu kiểm toán tài chính được phân thành hai loại:
2.3.1.Mục Tiêu Kiểm toán Chung:
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200:
“ Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính là giúp kiểm toán viên và công ty đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc đựơc chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu khác ?
Như vậy, thông qua việc xác định mục tiêu kiểm toán, một mặt công ty đưa ra được những kết luận kiểm toán một cách chính xác khoa học, mặt khác


Xem Thêm: Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Việt Nam do Công ty tư vấn tài chính kế toán và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Việt Nam do Công ty tư vấn tài chính kế toán và sẽ giúp ích cho bạn.