Hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng củ Công ty bê tông xây dựng Hà Nội
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Đặc điểm chung của công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bê Tông xây dựng - Hà Nội. 3
2. Phương thức hoạt động kinh tế chủ yếu sản xuất của công ty và mối quan hệ với các đơn vị các đơn vị khác trong cơ chế thị trường. 4
2.1. Phương hoạt động kinh tế chủ yếu sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay: 4
2.2. Mối quan hệ của công ty với các đơn vị trong cơ chế thị trường: 4
III. Qui trình công nghệ sản xuất chủ yếu của công ty Bê Tông xây dựng - HN 5
4. Tổ chức bộ máy quản lý: 8
Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 8
5. Vị trí vai tròcủa bộ phận kế toán trong bộ máy quản lý của công ty 8
Phần II Đặc diểm của tổ chức công tác hạch toán ở công ty 8
1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 8
Sơ đồ bộ máy kế toán ở công ty Bê tông xây dựng - Hà Nội 8
2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán : 8
3. Hình thức kế toán , ghi sổ kế toán . 8
Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung 8
4. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. 8
5. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 8
Phần III: Chuyên đề kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 8
1. lý do chọn chuyên đề. 8
2. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ trong Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 8
3. Những quy định chung kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ. 8
4. Phân loại và đánh giá vật liệu trong công ty. 8
5. Tài khoản kế toán sử dụng: 8
* TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu” 8
6. Các chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ. 8
7. Các sổ sách kế toán dùng để ghi chép, phương pháp ghi sổ, trình tự ghi sổ tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 8
Sơ đồ trình tự ghi sổ 8
8. Phương pháp kế toán 8
Phần IV: Nhận xét về công tác kế toán ở Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội. 8
I. Nhận xét về công tác kế toán của công ty nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ nói riêng. 8
1. Nhận xét về công tác kế toán của công ty nói chung. 8
2. Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ ở công ty. 8
II. Những thuận lưọi và kho khăn trong công tác kế toán tại Công ty Bê tông Xây dựng - Hà Nội . 8
1. Thuận lợi. 8
2. Khó khăn. 8
III. Những kiến nghị và giải pháp với công ty 8
1.Với công tác tổ chức. 8
2. Với côn tác kế toán . 8
Phần V: Kết luận. 8
1. Tóm tắt nội dung cơ bản của bản báo cáo này: 8
2. Đánh giá kết quả sau khi thực tập tại công ty. 8


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng củ Công ty bê tông xây dựng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng củ Công ty bê tông xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.