Tiền lương BHXH những phương pháp tính toán, thanh toán và kế toán tương ứng ở cảng Khuyến Lương
CHƯƠNG I 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. Tổ chức hạch toán tiền lương 4
2. Quỹ lương và thành phần của quỹ lương. 6
3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
4. Nội dung của hạch toán tiền lương 10
CHƯƠNG II 21
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, THANH TOÁN VÀ KẾ TOAN TƯƠNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP.

1. Đặc điểm tình hình chung của Cảng Khuyến Lương 21
2. Tình hình thực tế về tổ chức hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội tại Cảng Khuyến Lương 32
3. Hình thức hạch toán kế toán tiền lương tại Cảng 33
CHƯƠNG III 55
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN VÀ KẾ TOÁN TƯƠNG ỨNG.


1. Nhận xét chung về công tác tiền lương ( kế toán ) tại Cảng Khuyến Lương 55LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm vừa qua việc thay đổi toàn diện cơ chế kinh tế từ quản lý tập trung bao cấp sang hạch toán trong cơ chế thị trường thì nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi sâu sắc, toàn diện tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Việc thực hiện hạch toán kinh tế và sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ chế quản lý mới đòi hỏi các Doanh nghiệp phải quản lý tốt tình hình tài sản, vật tư tiền vốn, tiết kiệm chi phí không cần thiết khi đưa vào sản xuất kinh doanh. Phần tính đúng, tính đủ, tính chính xác chi phí cho quá trình sản xuất và kinh doanh.
Để Doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố con người là không thể thiếu, chính họ đã tạo ra một guồng máy lao động sản xuất trong Doanh nghiệp, nhằm tạo ra của cải vật chất phục vụ xã hội và bù đắp những gì họ đã đóng góp, họ sẽ nhận được một khoản tiền lương và bảo hiểm xã hội do Nhà nước quy định tương đương với sức lao động mà họ đã cống hiến. Vì vậy công tác hoạch toán lao động tiền lương là một trong những công việc quan trọng của kế toán trong Doanh nghiệp.
Từ những hiểu biết trên, và những kiến thức đã được học ở nhà truờng đồng thời qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Cảng Khuyến Lương. Được sự giúp đỡ ban giám đốc Cảng và sự chỉ bảo tận tình của các cô chú phòng kế toán tài vụ của Cảng em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tiền lương bảo hiểm xã hội, những phương pháp tính toán thanh toán và kế toán tương ứng ở Cảng Khuyến Lương”
Chuyên đề gồm 3 phần
Chương I : Cơ sở lý luận và tổ chức hạch toán tiền lương bảo
Hiểm xã hội, những phương pháp tính toán, thanh
toán và kế toán tương ứng
Chương II: Thực trạng tổ chức tiền lương, bảo hiểm xã hội,
những phương pháp tính toán, thanh toán và kế
toán tương ứng trong Doanh nghiệp.
Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức
tiền lương, bảo hiểm xã hội, phương pháp thanh
toán và kế toán tương ứng.


Xem Thêm: Tiền lương bảo hiểm xã hội những phương pháp tính toán, thanh toán và kế toán tương ứng ở cảng Khuyế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiền lương bảo hiểm xã hội những phương pháp tính toán, thanh toán và kế toán tương ứng ở cảng Khuyế sẽ giúp ích cho bạn.