Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC


  Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC

  Lời nói đầu


  Thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, và hơn nữa cùng với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức lẫn nội dung góp phần quan trọng trong việc ổn định và tăng trưởng khá mạnh của nền kinh tế nước nhà.


  Trong n?n kinh t? th? tru?ng hi?n nay, l?i nhu?n dó tr? thành m?c dớch cu?i cựng c?a s?n xu?t kinh doanh. M?i quan h? t? l? ngh?ch gi?a chi phớ và l?i nhu?n ngày càng du?c quan tõm.


  Vỡ th? cỏc doanh nghi?p d?u ra s?c tỡm con du?ng gi?m chi phớ s?n xu?t, h? giỏ thành s?n ph?m. Do v?y v?i t? tr?ng chi?m kho?ng 60-70% t?ng chi phớ, nguyờn v?t li?u c?n du?c qu?n lý th?t t?t. N?u doanh nghi?p bi?t s? d?ng nguyờn v?t li?u m?t cỏch ti?t ki?m, h?p lý thỡ s?n ph?m làm ra càng cú ch?t lu?ng t?t mà giỏ thành l?i h? t?o ra m?i tuong quan cú l?i cho doanh nghi?p trờn th? tru?ng. Qu?n lý nguyờn v?t li?u càng khoa h?c thỡ co h?i d?t hi?u qu? kinh t? càng cao. V?i vai trũ nhu v?y nờn yờu c?u qu?n lý nguyờn v?t li?u c?n ch?t ch? trong t?t c? cỏc khõu t? khõu thu mua, d? tr? và b?o qu?n d?n khõu s? d?ng.


  V?n d? nguyờn v?t li?u là v?n d? mà doanh nghi?p h?t s?c quan tõm vỡ : Nguyờn v?t li?u là y?u t? d?u vào c?u thành lờn th?c th? c?a s?n ph?m, nú quy?t d?nh d?n ch?t lu?ng, m?u mó, . c?a s?n ph?m. Hi?n nay khi n?n kinh t? nu?c ta phỏt tri?n theo n?n kinh t? th? tru?ng, cú s? qu?n lý và di?u ti?t Vi mụ c?a nhà nu?c và trong giai do?n hi?n nay n?n kinh t? nu?c ta dó cú s? phỏt tri?n vu?t b?c thỡ cung m? ra cho cỏc doanh nghi?p nhi?u th?i co và thỏch th?c m?i, dũi h?i cỏc doanh nghi?p ngày càng ph?i nõng cao hi?u qu? s?n xu?t, qu?n lý và vi?c s? d?ng cỏc ngu?n l?c sao cho h?p lý. Vi?c qu?n lý t?t cỏc y?u t? d?u vào, trong dú cú nguyờn v?t li?u là m?t trong nh?ng khõu quan tr?ng giỳp cho doanh nghi?p cú th? d?ng v?ng và phỏt tri?n trong nền kinh tế thị trường hiện nay.


  Trong s? phỏt tri?n khụng ng?ng dú h? th?ng k? toỏn nu?c ta dó cú nh?ng thay d?i d? cú th? phự h?p và k? toỏn nguyờn v?t li?u là m?t b? ph?n khụng th? thi?u trong b? mỏy k? toỏn núi chung. K? toỏn nguyờn v?t li?u n?u v?n hành t?t dỳng v?i ch? d? s? giỳp nhà qu?n lý cú ngu?n thụng tin dỏng tin c?y d? ra cỏc quy?t d?nh: di?u ti?t vi?c cung c?p nguyờn v?t li?u trỏnh tỡnh tr?ng ? d?ng v?n hay thi?u h?t trong s?n xu?t, di?u ti?t vi?c s? d?ng sao cho h?p lý nh?t, phỏt hi?n việc sử dụng lóng phớ, th?t thoỏt nguyờn v?t li?u ? nh?ng khõu nào ., giỳp gi?m b?t chi phớ và h? giỏ thành s?n ph?m.


  Sau một thời gian thực tập, tìm hiểu thực trạng từng phần hành kế toán của Công ty c? ph?n d?u tu xõy d?ng và phỏt tri?n thi?t b? cụng ngh? DETEC, được sự hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán cuả Công ty cùng với những kiến thức được học ở Viện ĐH Mở Hà Nội, em đã đi sâu tìm hiểu và hoàn thiện bản báo cáo với chuyên đề: “Hạch toán nguyên vật liệu” tại Công ty c? ph?n d?u tu xõy d?ng và phỏt tri?n thi?t b? cụng ngh? DETEC


  Bản báo cáo gồm các phần chính sau:


  Lời mở đầu


  - Phần I: Giới thiệu tổng quan về DN


  - Phần II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại DN


  - Phần III: Nhận xét, đánh giá và một số ý kiến đề xuất về DN


  Kết luận.MụC LụC


  Lời nói đầu


  Ph?n I


  é?C éI?M TèNH HèNH CHUNG T?I CễNG TY C? PH?N é?U TU XÂY D?NG VÀ PHÁT TRI?N THI?T B? CễNG NGH? DETEC


  1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty


  1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty


  1.3. Các nguồn lực của công ty


  1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh quy mô và kết quả hoạt động của Công ty


  Phần II


  Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty c? PH?N é?U TU XÂY D?NG VÀ PHÁT TRI?N THI?T B? CễNG NGH? DETEC


  2.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu tại Công ty


  2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu


  2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu


  2.2. Tính giá nguyên vật liệu


  2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty


  2.3.1. Chứng từ sử dụng


  2.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu


  2.4.1. Tài khoản sử dụng


  2.4.2. Sổ kế toán nguyên vật liệu


  2.4.3. Hạch toán các nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu


  2.5. Khai thác dữ liệu việc ghi chép sổ sách kế toán


  2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty


  Phần III


  Một số GIảI PHáP nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty C? PH?N é?U TU XÂY D?NG VÀ PHÁT TRI?N THI?T B? CễNG NGH? DETEC


  3.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán nguyên liệu, vật liệu


  3.2. Nhận xét chung về tình hình tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty c? ph?n xõy d?ng và phỏt tri?n thi?t b? cụng ngh? DETEC


  3.2.1. Ưu điểm


  3.2.2. Những tồn tại cần hoàn thiện


  3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty c? ph?n xõy d?ng và phỏt tri?n thi?t b? cụng ngh? DETEC


  Kết luận


  Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status