Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Tư vấn đầu tư thương mại và xây dựng Lam Sơn

Cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nước và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ở mỗi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh để tồn tại đứng vững và phát triển theo kịp nền kinh tế khu vực và thế giới. Thì vấn đề quan tâm hàng đầu chính là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước thành các Công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các t? ch?c có thêm nhiều cơ hội, mở rộng hành lang pháp lý tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.


Mặt khác trong nền kinh tế thị trường khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc đánh giá đúng giá trị của loại hàng hoá đặc biệt này không chỉ có ý nghĩa với người lao động, người sử dụng lao động và với cả xã hội.


Nhận thức về giá trị của lao động ngày nay cũng đã khác trước rất nhiều cụ thể: như trong Công ty cổ phần thì Giám đốc điều hành cũng là người bỏ sức lực và trí tuệ để làm theo hợp đồng. Hay các cán bộ điều hành, CNV cũng là người bỏ sức lao động ra làm theo hợp đồng thoả thuận để rồi nhận được thù lao dưới hình thức tiền lương để tái sản xuất sức lao động.


Thù lao mà người lao động nhận được phải tương xứng với sức lao động mà họ bỏ ra. Khuyến khích được họ trong công việc để họ làm hết khả năng của mình. Tăng năng suất lao động tăng tích luỹ và cải thiện đời sống. Việc tính tiền trả lương kịp thời, đúng đắn, sẽ phát huy tính sáng tạo năng động của con người.


Như vậy, con người và lao động có ý nghĩa và tầm quan trọng rất là to lớn như trong văn kiện đại hội Đảng VIII Đảng ta đã khẳng định “Việc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”


Đây chính là mục tiêu mà các doanh nghiệp hiện nay đang đặt ra để hướng tới và phấn đấu.


Bằng những cơ sở lý luận đã học trong nhà trường kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty cổ phần tu v?n d?u tu thuong m?i và xõy d?ng Lam Son với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Tr?n Th? Thu H?ng và của Ban giám đốc Công ty, em đã chọn đề tài: “H?ch toỏn ti?n luong và cỏc kho?n trớch theo luong t?i cụng ty c? ph?n Tu v?n d?u tu thuong m?i và xõy d?ng Lam Son”


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Tư vấn đầu tư thương mại và xây dự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Tư vấn đầu tư thương mại và xây dự sẽ giúp ích cho bạn.