Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp 1 Nam Định

Lời mở đầu

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hướng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. Bởi vì việc tính toán chi phí để tính ra giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.

Thấy rõ được tầm quan trọng trên, cùng với quá trình học tại trường em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:

“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp I Nam Định”

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề sẽ kết cấu thành ba phần như sau:

Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp I Nam Định – Sở xây dựng Nam Định

Phần III: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây lắp I Nam Định

Vì thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề, em không sao tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy, cô góp ý để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Đồng thời, em xin cảm ơn thầy Phạm Quang đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề này.

mục lục

Lời mở đầu . 1

Phần I . 2

Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 2

I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 2

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng . 2

2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng . 3

3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay . 6

4.1- Vai trò 6

4.2- ý nghĩa . 6

II-/Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 71-/ Phân loại chi phí sản xuất 7

a. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 7

b.Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 8

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp 10

a. Bản chất của giá thành sản phẩm . 10

b. Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp . 12

c.Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 13

III-/ Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 14

1-/ Đối tượng kế toán chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 14

a.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: . 14

b.Đối tượng tính giá thành 15

c. Phân biệt đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15

2-/ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15

a. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: . 15

b. Kế toán các khoản mục chi phí xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên 16

c Kế toán các khoản mục chi phí xây lắp theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20

3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp . 21

a. Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 21

b. Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương . 21

c. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán . 22

4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 22

a. Phương pháp tính giá thành trực tiếp 23

b. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 24

c. Phương pháp tính giá thành theo định mức . 24

5-/ Sổ kế toán 25

a.Hình thức sổ kế toán nhật ký chung . 25

b.Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái . 25

c.Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ . 26

Phần II 27

Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lăp I Nam Định- Sở xây dựng Nam định 27

I-/ Đặc điểm chung của doanh nghiệp . 27

1-/ Quá trình hình thành và phát triển 27

2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty . 27

3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp 30

4-/ Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây lắp I Nam Định . 32

II-/ thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây lắp i nam định 35

1-/ Kế toán chi phí sản xuất 35

a.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 35

b.Phương pháp kế toán chi phí sản xuất . 35

c.Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 37

c. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 37

d - Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý 62

2-/ Công tác đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty xây lắp I Nam Định 64

3-/ Công tác kế toán giá thành ở Công ty 65

Phần III 68

Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây Lắp I Nam định . 68

I-/ Những ưu điểm 68

II-/ Một số ý kiến nhận xét đóng góp làm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây lắp I nam định 70

kết luận 72

73

Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp 1 Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây lắp 1 Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.