Tên đề tài:
TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
LỜI MỞ ĐẦU


Cùng với việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã tạo cơ hội và điều kiện cho nhiều ngành nghề kinh tế phát triển, góp phần tạo nên những biến đổi sâu sắc cho nền kinh tế nước nhà. Một trong những nhân tố quan trọng trong công cuộc đổi mới đó là việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước. Trong những năm vừa quaTổng công ty Sông Đà là một trong những Tổng công ty lớn mạnh trong lĩnh vực xây dựng đã góp phần to lớn vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
Hoạt động kiểm toán trên thế giới đã có trên 100 năm nay và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thâm nhập vào mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế. Cùng với sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán nhà nước, hoạt động kiểm toán nội bộ cũng phát triển rộng khắp và đem lại những trợ giúp tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tồn tại của doanh nghiệp nói riêng, của chính phủ cũng như xã hội nói chung đồng thời củng cố nền nếp hoạt động tài chính kế toán, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tổng công ty Sông Đà cũng đã xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển. Đặc biệt là sự hoạt động của Phòng kiểm toán nội bộ (nay là Công ty Kiểm toán và tư vấn dịch vụ kế toán)
Xuất phát từ mong muốn tìm hiểu một cách sâu sắc về kiểm toán nội bộ em đã chọn địa điểm thực tập tại Tổng công ty Sông Đà.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận báo cáo được chia làm hai phần:
Phần I: Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển
Phần II: Tổ chức kế toán và kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty

Báo cáo được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Hồng Thuý, do vốn kiến thức còn hạn chế và bước đầu đi vào thực tế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự đóng góp của thầy cô và các bạn đề bài viết được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC Trang
PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2
1. Quá trình hình thành và phát triển 2
2. Lĩnh vực hoạt động 3
2.1 Xây dựng 3
2.2. Xây dựng kinh doanh công nghiệp và dân dụng 4
2.3. Quản lý và vận hành, khai thác nhà máy thuỷ điện 4
2.4. Kinh doanh, phát triển nhà khu đô thị và khu công nghiệp 4
2.5. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và công nghệ xây dựng, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng 4
2.6. Tư vấn xây dựng 4
2.7. Xuất khẩu lao động: đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 4
2.8. Vận tải thuỷ và đường bộ 4
2.9. Nghiên cứu đào tạo thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, công nghệ thông tin 4
3. Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty 5
4. Những kết quả Tổng công ty đạt được 10
PHẦN II: TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY 13
1.Tổ chức bộ máy kế toán 13
2.Kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty 16
2.1 Chức năng 16
2.2. Nhiệm vụ 17
2.3. Hoạt động của công ty và các lĩnh vực 18
2.4. Cơ cấu tổ chức 18
2.5 Quy trình kiểm toán 19
A. Lập kế hoạch kiểm toán năm (thường được thực hiện vào cuối năm trước) 19
B. Thực hiện kiểm toán 19
C. Kết thúc kiểm toán 20
KẾT LUẬN 21


Xem Thêm: Tổ chức kế toán và kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán và kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.