Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN 1

  LỜI CẢM ƠN 2

  LỜI MỞ ĐẦU 3

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 3

  II.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI. 3

  III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 4

  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4

  V. KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN. 4

  PHẦN NỘI DUNG 16

  CHƯƠNG 1 16

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 16

  1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 16

  1.1.1. Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. 16

  1.1.2. Tầm quan trọng của một hệ thống thông tin tốt. 17

  1.1.3. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 19

  1.1.4. Vòng đời phát triển một HTTT 19

  1.1.4.1. Khởi tạo và lập kế hoạch dự án 20

  1.1.4.2. Phân tích hệ thống 20

  1.1.4.3. Thiết kế hệ thống 21

  1.1.4.4. Triển khai hệ thống 21

  1.1.4.5. Vận hành và bảo trì 22

  1.1.5. Các khái niệm và kí pháp sử dụng 22

  1.1.5.1. Mô hình nghiệp vụ 22

  1.1.5.2. Biểu đồ ngữ cảnh: 23

  1.1.5.3. Biểu đồ phân cấp chức năng 24

  1.1.5.4. Ma trận thực thể dữ liệu- chức năng 25

  1.1.5.5. Mô hình thực thể quan hệ (ER-Entity Relation) 25

  1.1.5.6. Mô hình quan hệ 27

  1.1.6. Cơ sở dữ liệu 27

  1.1.6.1. Các khái niệm 27

  1.1.6.2. Các hoạt động chính của cơ sở dữ liệu 28

  1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 29

  1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 33

  1.2.1.1 Nguyên tắc giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất 33

  1.2.1.2. Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 35

  1.2.1.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán 36

  1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 37

  1.2.2.1. Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 37

  1.2.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm 38

  1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42

  1.2.3.1. Nội dung và tài khoản kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42

  1.2.3.2. Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 43

  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 44

  1.2.4.1. Tài khoản sử dụng: 44

  1.2.4.2. Phương pháp kế toán: 44

  1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 45

  1.2.5.1. Tài khoản sử dụng 45

  1.2.5.2. Phương pháp kế toán 45

  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 46

  1.2.6.1. Tài khoản sử dụng 46

  1.2.6.2. Phương pháp kế toán 46

  CHƯƠNG 2 47

  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ 47

  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ 47

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 47

  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 48

  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 49

  2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 51

  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 51

  2.1.4.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 53

  2.1.5. Sản phẩm của Công ty 55

  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY HIỆN NAY 56

  2.2.1. Các nghiệp vụ và quy trình kế toán bán hàng tại tổng công ty 56

  2.2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng: 56

  2.2.1.2. Công tác kế toán bán hàng tại công ty 57

  2.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HTTT QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 57

  CHƯƠNG 3: 60

  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ 60

  3.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 60

  3.1.1. Mục tiêu của hệ thống 60

  3.1.1.1. Mục tiêu về nghiệp vụ 60

  3.1.1.2. Mục tiêu kinh tế 60

  3.1.1.3. Mục tiêu về sử dụng 61

  3.1.2. Xác định yêu cầu và mô tả bài toán 61

  3.1.2.1. Xác định yêu cầu 61

  3.1.2.2. Mô tả bài toán 63

  3.1.2.3. Các hồ sơ dữ liệu thu thập được: 66

  3.2. MÔ HÌNH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG 72

  3.2.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 72

  3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng 73

  3.2.3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 75

  3.2.4 Ma trận thực thể dữ liệu - chức năng 76

  3.2.5. Mô hình khái niệm- logic 77

  3.2.5.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 77

  3.2.5.2. Biểu đồ luồng dữ liệu chi tiết mức 1 78

  3.2.6. Mô hình thực thể liên kết 83

  3.2.6.1 Liệt kê, chính xác, chọn lọc thông tin 83

  3.2.6.2. Xác định các thực thể và các thuộc tính 87

  3.2.6.3. Xác định mối quan hệ và thuộc tính 89

  3.2.6.4. Mô hình thực thể quan hệ ER 91

  3.2.7. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 92

  3.2.7.1. Biểu diễn các thực thể 92

  3.2.7.2. Biểu diễn các mối quan hệ thành các quan hệ. 92

  3.2.7.3. Chuẩn hoá: 93

  3.2.7.4. Biểu đồ quan hệ của mô hình quan hệ: 94

  3.3 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM 95

  3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 95

  3.3.1.1 Cấu trúc các bảng dữ liệu 95

  3.3.1.2 Mã hóa dữ liệu 100

  3.3.1.3 Quan hệ giữa các bảng 105

  3.3.2. Thiết kế chương trình 106

  3.3.2.1. Xác định luồng hệ thống 106

  3.3.2.2. Xác định các giao diện 115

  3.3.2.3. Thiết kế menu chức năng 118

  3.3.3. Môi trường vận hành của hệ thống 121

  3.3.3.1. Kiến trúc hệ thống phần cứng: 121

  3.3.3.2. Hệ điều hành: 121

  3.3.4. Thiết kế giao diện 121

  3.3.4.1. Nguyên tắc: 121

  3.3.4.2. Các form giao diện 122

  3.3.5. Thiết kế đầu ra 132

  3.3.5.1. Nguyên tắc: 132

  3.3.5.2. Một số mẫu báo cáo cơ bản của hệ thống 133

  KẾT LUẬN 141

  KẾT LUẬN 142

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 143

  PHỤ LỤC 144


  PHẦN NỘI DUNG

  CHƯƠNG 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

  1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

  1.1.1. Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp.

  Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức nói chung, của doanh nghiệp nói riêng; nhất là trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, thông tin cần phải được tổ chức thành một hệ thống khoa học, giúp cho các nhà quản lý có thể khai thác thông tin một cách triệt để.

  Thông tin là các số liệu hoặc tài liệu về một người, một bộ phận hay một hệ thống nào đó đã được xử lý thành dạng dễ hiểu và dễ sử dụng có ý nghĩa và giá trị với đối tượng nhận tin trong việc ra quyết định được hiểu là thông tin.

  - Các yếu tố cấu thành thông tin bao gồm 3 bộ phận để cung cấp hiểu biết đầy đủ về một đối tượng nào đó:

  _________________________________  Xem Thêm: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status