Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp số 2

I. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự đổi mới sâu sắc cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của nền kinh tế. Công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp theo đó ngày càng được quan tâm, chú ý. Nhận thức được vai trò và sự cần thiết đó, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các đơn vị cần phải có sự chuyển biến tích cực trong công tác điều hành quản lý nói chung và kế toán nói riêng, nhằm sử dụng nguồn tài chính hiện có của mình một cách hiệu quả,


Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế dùng để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng góp phần phản ánh kết quả hoạt động nhiều mặt của đơn vị như tình hình tổ chức quản lý, tình hình sử dụng lao động, nguyên vật liệu, vốn sản xuất.v.v . do đó việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, nhất là ở một doanh nghiệp sản xuất mang tính đặc thù cao như ở Xí nghiệp xây lắp 2.


Việc thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, theo chế độ kế toán của doanh nghiệp, không chỉ cung cấp các thông tin giúp cho nhà quản lý có thể thường xuyên nắm bắt được tình hình sử dụng vật tư, tình hình sử dụng lao động, nguyên vật liệu, vốn sản xuất . trong quá trình sản xuất, từ đó giúp cho các cấp lãnh đạo có thể không những ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí, từng bước hạ giá thành sản phẩm, mà còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra các biện pháp mở rộng sản xuất, tăng quỹ phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.v.v .


II. Mục đích và phạm vi nghiên cứu :


Việc tìm hiểu và nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có một vị trí rất quan trọng, kết quả của quá trình nghiên cứu sẽ cung cấp cho ta một cái nhìn rõ hơn về thực trạng chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, đồng thời qua đó ta có thể thấy được các điểm tồn tại hạn chế từ đó rút ra các biện pháp nhằm điều chỉnh kịp thời, góp phần giúp cho đơn vị thích nghi với thị trường một cách nhanh chóng.


Nhằm mục đích tìm hiểu quá trình hạch toán thực tế chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cũng như thực tập khả năng áp dụng lý thuyết mà em đã được học vào thực tế, em đã tiến hành nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 2, toàn bộ số liệu và thông tin trong quá trình nghiên cứu tập trung chủ yếu trong thời gian các năm 2000, 2001, 2002, 2003.


III. Kết cấu của đề tài như sau:


Đề tài nghiên cứu với tên gọi:


HạCH TOáN CHI PHí SảN XUấT V? TíNH GIá TH?NH SảN PHẩM Tại Xí nghiệp xây lắp số 2


Ngoài phần mở đầu, mục lục, sơ đồ bảng biểu và kết luận, đề tài của em được chia làm 2 phần :

Phần I: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 2.


Phần II: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 2.Mục lục

Mở dầu


Phần I: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí ngiệp xây lắp 2 .


I. Giới thiệu tổng quát về đơn vị


1. Lịch sử hình thành và phát triển


2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.


II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại xí nghiệp xây lắp II


1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .


2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán


III. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp II .


1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất .


a. Đối tượng hạch toán chi phí


b. Phương pháp hạch toán chi phí .


2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp xây lắp 2


a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .


c. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công .


d. Hạch toán chi phí sản xuất chung


e. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp


3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất .


4. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang .


5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm


a. Đối tượng tính giá thành .


b. Phương pháp tính giá thành


Phần 2: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xi nghiệp xây lắp 2 .


I. Đánh gía khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 2


1. Những thành tựu đạt được


2. Những tồn tại hạn chế .


II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất va tính gía thành tại Xí nghiệp xây lắp 2


1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .


2. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công


3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung .


4. Về hạch toán tính giá thành sản phẩm dở dang .


5. Về công tác tổ chức hệ thống kế toán .


6. Về các hình thức sổ kế toán


7. Về phương pháp tính giá thành .


Kết luận


Tài liệu tham khảo .


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp số 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp số 2 sẽ giúp ích cho bạn.