Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Nguồn Việt

Lời nói đầu


Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đứng vững trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự tác động của các qui luật kinh tế như qui luật cạnh tranh,qui luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì hoạt đông sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang hiệu quả tức là đem lại Lợi nhuận. Lợi nhuận chính là mục đích theo đuổi của các doanh nghiệp.


Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước bắt buộc các doanh nghiệp phải trở thành các đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập. Vì vậy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó là khâu quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.


Kế toán có vai trò là một cộng cụ đắc lực của nhà nước có nhiệm vụ thu thập và sử lý cung cấp thông tin, phục vụ việc ra quyết định và lập kế hoạch cho nhà quản lý. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thực hiện tốt, đòi hỏi các công tác hạch toán phải phản ánh, giám đốc, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, cung cấp thông tin trung thực kịp thời cho nhà nước quản lý.


Nhận thức tầm quan trọng của khâu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, nên trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Nguồn Việt cùng với lý luận kế toán mà em đã được học em đã chọn đề tài:


“ Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nguồn việt ”
Nội dung của báo cáo thực tập dựa vào kiến thức mà em đã được trang bị tại nhà trường và trong quá trình thực tập thực tiễn tại công ty. Trong báo cáo của em có sử dụng một chứng từ liên quan và một số sổ kế toán mà doanh nghiệp đã và đang sử dụng.


Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần chính:


Phần I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức hạch táo tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.


Phần II: Thực trạng về tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.


Phần III: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán.


Mục lục


Lời nói đầu .1


Chương I. Thực trạng về công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định KQKD 3


I. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm, vai trò và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định KQKD 3


1. Khái niệm về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3


2. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm 3


3. ý nghĩa của hạch toán tiêu thụ và xác định KQKD 4


II. Đánh giá sản phẩm hàng hoá 5


1. Kế toán trị giá vốn thành phẩm .6


2. Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 8


3. Kế toán CPBH và CPQLDN 19


4. Kế toán xác định KQKD .24


Chương II. Thực trạng về công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định KQKD 26


I. Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Nguồn Việt .26


1. Quá trình hình thành và phát triển 27


2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 27


3. Cơ cấu, chức năng bộ máy của Công ty 27


4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty .28


5. Hình thức ghi sổ kế toán được áp dụng tại Công ty 30


6. Sản phẩm, đối tượng khách hàng và phương thức thanh toán của Công ty .31


7. Các TK sử dụng chủ yếu tại Công ty 32


II. Kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ của Công ty Cổ phần Nguồn Việt .32


1.Đặc điểm tiêu thụ 32


2.Đặc điểm tập hợp chi phí cho sản phẩm tiêu thụ 33


3.Kế toán tiêu thụ 40


Chương III. Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD 50


I. Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty 50


II. Một số tồn tại 50


III. Phương hướng hoàn thiện .51


IV. Một số kiến nghị 51


Kết luận 54Xem Thêm: Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Nguồn Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Nguồn Việt sẽ giúp ích cho bạn.