Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hà Nội

Lời nói đầu
***

Tiền lương là một phạm trù kinh tế rất nhạy cảm đối với cả Nhà nước, Doanh nghiệp cũng như đối với người lao động. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc xây dựng một chế độ tiền lương hợp lý và linh hoạt sẽ tạo ra cơ sở động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.


Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp không những phải hoạch định được các chiến lược kinh doanh thích ứng mà còn tuyển dụng được nguồn nhân lực và phải tạo ra được những động lực kích thích người lao động hăng hái, nỗ lực, phấn đấu sáng tậo trong sản xuất trên cơ sở tối ưu hoá chế độ tiền lương trong doanh nghiệp. Tối ưu hoá chế độ tiền lương là góp phần cắt giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, để nâng cao mức doanh lợi của doanh nghiệp.


Nếu doanh nghiệp không kế hoạch hoá được công tác tiền lương phù hợp thì sẽ không tạo ra động lực của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai tiền lương không còn là một đòn bẩy kinh tế hữu hiệu. Khi đó doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ tồn tại hay không tồn tại.


Vì vậy các doanh nghiệp phải coi trọng công tác hạch toán tiền lương. Thực chất của hạch toán tiền lương là hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp. Việc thực hiện hạch toán tiền lương một cách khoa học và chính xác sẽ đảm bảo lợi ích chính đáng của cả doanh nghiệp cũng như lợi ích của người lao động. Làm tốt công tác tiền lương còn góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp và do đó sẽ tạo ra những lợi thế trong cạnh tranh của bản thânn doanh nghiệp.


Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và được sự giúp đỡ nhiệt tình PGS-TS Đặng Thị Loan và cán bộ phòng Tài chính - Kế toán của công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và xây dựng Hà Nội, em chọn chuyên đề “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà và xây dựng Hà Nội” để thực hiện báo cáo tốt nghiệp của mình.


Mục lục

Lời nói đầu


Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các Doanh Nghiệp


I. Bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương trong các DOANH NGHIệP.


II. Các hình thức trả lương trong DOANH NGHIệP .


1.Trả lương theo thời gian.


2. Trả lương theo sản phẩm.


2.1 Các điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm


2.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm


3. Nội dung quĩ lương.


4. Nội dung các khoản trích theo lương trong các DN.


4.1. Quĩ BHXH


4.2. Quỹ BHYT:


4.3. KPCĐ.


5. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN.


III. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.


1. Hạch toán tiền lương.


1.1.Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản phải trả cho công nhân viên:


1.2.Hạch toán tổng hợp tiền lương.


2. Hạch toán các khoản trích theo lương .


IV- Hệ thống sổ sách sử dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương


1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NK-SC


2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức CT-GS


3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NKC


4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NK-CT


PHầN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và XD Hà Nội.


I. Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Hà Nội .


1. Tổ chức bộ máy kế toán.


2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán.


II. Thực tế công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và XâY DựNG Hà Nội


1. Một số vấn đề chung về công tác quản lý LĐ tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và XD Hà Nội.


1.1. Phân loại Lao động


1.2. Hạch toán số lượng lao động:


1.3. Hình thức trả lương tại Công ty


2. Hạch toán thời gian LĐ và kết quả LĐ .


2.1. Hạch toán về thời gian lao động:


2.2. Hạch toán kết quả lao động:


3. Hạch toán tổng hợp tiền lương.


3.1. Quy trình thanh quyết toán lương


3.2. Các chế độ


4.Hạch toán các khoản trích theo lương.


PHầN III.: MộT Số KIếN NGHị NHằN HOàN THIệN CÔNG TáC HạCH TOáN TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TạI CÔNG TY Cổ PHầN ĐầU TƯ PHảT TRIểN NHà Và Xây dựng hà NộI


I. Đánh giá chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Hà nội.


1. Ưu điểm và những mặt đạt được.


2. Những nhược điểm còn tồn tại.


II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Xây dựng Hà nội.


1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hà Nội.


2. Nguyên tắc hoàn thiện.


3. Một số kiến nghị.


4. Điều kiện thực hiện.


Kết luận

Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hà sẽ giúp ích cho bạn.