Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Doanh nghiệp xây lắp ở xí nghiệp Sông Đà 8/06

Lời mở đầu

Thế giới này đang ở giai đoạn phát triển cao nhất của kinh tế thị trường. Đặc trưng cơ của kinh tế thị trường là sản xuất hàng hóa. Mà mục đích cuối cùng của sản xuất hàng hoá là đem lại ngày càng nhiều lợi nhuận về cho sản xuất. Muốn vậy nhà sản xuất (Tức doanh nghiệp) phải sản xuất ra được những sản phẩm có thể thoả mãn cao nhất các nhu cầu về vật chất, văn hoá tinh thần của con người (Nhu cầu tiêu dùng), với chu trình sản xuất nhanh nhất, rẻ nhất, thuận tiện nhất với chất lượng cao, hình thức mẫu mã đẹp, hợp thi hiếu, được người tiêu dùng ưa chuộng. Và do đó nhà sản xuất cũng đạt được mục đích thu lợi nhuận của mình.
Hơn bao giờ hết việc sản xuất, việc sản xuất hàng hóa của các nhà doanh nghiệp bao giờ cũng bị chi phối bởi các quy luật tất yếu khách quan của kinh tế thị trường. Đó là các quy luật về giá trị, quy luật giá trị thặng dư, quy luật cung, - cầu, và quy luật cạnh tranh trên thị trường.


Đất nước Việt Nam ta đang phát triển ở những bước ngoặc quan trọng trên con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ là:’’Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản của Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.


Như vậy là Đảng ta khẳng định việc phải thừa nhận các quy luật chung của kinh tế thị trường, coi chúng như là một đòi hỏi tất yếu khách quan để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Do đó cạnh tranh và khát vọng lơi nhuận đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư phát triển sản xuất để chiếm lĩnh thị trường.


Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của nền kinh tế thể hiện ở cơ cấu vốn đầu tư, lĩnh vực đầu tư và tốc độ đầu tư cho xây dựng cơ bản. Sự hình thành và phát triển của các đơn vị xây lắp là đòi hỏi tất yếu của việc phát triển của nền kinh tế đất nước.


Trong nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường thì hệ thống kinh tế - tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hành sản xuất đối với mỗi doanh nghiệp cũng như việc điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với sản xuất của toàn xã hội.


Việc học tập nghiên cứu hệ thống kinh tế tài chính của đất nước là nhằm góp phần đẩy mạnh vai trò của công tác tài chính kế toán trong việc giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các cấp chính quyền từ cơ sở đến trung ơng sử dụng tốt hơn các công cụ vốn có của mình trong việc điều hành sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất.


Hạch toán kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ thống các công cụ quản lý kinh tế - tài chính giúp các nhà sản xuất kinh doanh, các tổ chức hành chính sự nghiệp thông qua các công cụ kế toán của mình nắm được hiệu quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các nguồn tài chính. Đối với chính phủ và cơ quan chính quyền các cấp thì đây là một trong những công cụ quan trọng nhất để chỉ đạo điều hành vĩ mô nền kinh tế.


Trong các đơn vị xây lắp thì công tác tổ chức hạch toán kế toán là một nhiệm vụ quan trọng để giúp các nhà quản lý doanh nghiệp định hình tốt việc tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành sản xuất và các đơn vị sản xuất. Trên cơ sở giải quyết tốt việc quản lý các định mức tiêu hao về nguồn vật liệu, tiền công và các chi phí khác nhằm sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, hợp thị hiếu của người tiêu dùng và có sự cạnh tranh trên thị trường.


Vì vậy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình hình giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp có ý nghĩa vô cùng quan trọng việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.


Qua thực tế công tác tại Xí nghiêp Sông đà 8.06 em đã tìm hiểu toàn bộ công tác kế toán của xí nghiệp đồng thời nhờ sư giúp đỡ chỉ bảo tận tình của bộ phận kế toán xí nghiệp cũng như của thầy cô em đã nghiên cứu đề tài : “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp ở xí nghiệp Sông Đà 8.06 “.


Tuy nhiên do thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn chế em rất mong các thầy,cô và các cô chú ở phòng kế toán xí nghiệp góp ý chỉ bảo để em hoàn thiện được tốt chuyên đề này.Trong chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba phần sau :


Phần I: lý luận chung về kế toán chi phí sản xuấ kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp.


Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp Sông Đà 8.06.


Phần III: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Sông Đà 8.06


Lời nói đầu . 1


Phần I : lý luận chung về kế toán chi phí sản xuấ kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp. 3

I. Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán


chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3


1. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm xây lắp 3


1.1 Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí


sản xuất kinh doanh . 3


1.1.1.Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 4


1.2. Giá thành sản phẩm xây lắp . 8


1.2.1. Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành xây lắp . 8


1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: . 9


2. Mối quan hệ gữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

II. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính gía thành sản phẩm xây lắp . 10

1. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 10


1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và phương pháp


tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 10


1.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 10


1.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh . 10


1.2. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 11


1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 11


1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12


1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 13


1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 15


2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. Kết chuyển


đánh giá sản phẩm dở dang 17


2.1. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh . 17


2.1. Đánh gía sản phẩm dở dang 18


2.1.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo


chi phí dự toán . 18


2.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỉ lệ


hoàn thành tương đương . 19


3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp . 19


3.1. Đối tượng tính gía thành, kỳ tính giá thành 19


3.1.1. Đối tượng tính gía thành 19


3.1.2. Kỳ tính gía thành . 19


3.2. Phương pháp tính giá thành 20

phần II : thực trạng kế toán chi phí sản xuất


kinh doanh và tính gía thành sản phẩm xây


lắp ở xí nghiệp Sông Đà 8.06 . 22

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức


công tác kế toán của Xí nghiệp Sông Đà 8.06 22


1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 22


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sông đà 8.06 . 22


1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp 23


1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý của


Xí nghiệp Sông Đà 8.06 . 24


1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất . 24


1.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy của xí nghiệp . 24


2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp . 25


2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 25


2.2. Cơ cấu bộ máy kế toán và chức năng từng bộ máy đó . 26


2.3. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ ở Xí nghiêp Sông đà 8.06 26

II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và


tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Sông Đà 8.06 28


1. Chi phí và phân loại chi phí sản xuất trong Xí nghiệp 28


2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh . 29


3. Kế toán tập hợp CPSX của hạng mục công trình lớp thảm BTN


hạt thô của công trình Quốc lộ 18 tại Xí nghiệp Sông đà 8.06: . 29


3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: Tài khoản: 621 30


3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: . 33


3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: 36


3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: . 45


3.5. Tổng hợp CPSX của hạng mục công trình lớp thảm BTN


hạt thô của Quốc lộ 18 . 50


3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 54


3.7. Giá thành hạng mục công trình lớp thảm BTN hạt thô và


đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của Xí nghiệp . 54Phần III : hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất


kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp


ở Xí nghiệp Sông Đà 8.06 . 55

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện 55


1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 55


2. Nội dung của việc hoàn thiện 56


3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện . 56


4. ý nghĩa của việc hoàn thiện . 57

II. Đánh giá nhận xét chung . 57


1. Đánh giá chung : 57


2. Những ưu điểm: 58


3. Những tồn tại 59

III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và


tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông đà 806 60


Kết luận 61

Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Doanh nghiệp xây lắp ở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Doanh nghiệp xây lắp ở sẽ giúp ích cho bạn.