Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội

Lời nói đầuVăn kiện đại hội Đảng IX một lần nữa khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế có điều kiện để phát huy thế mạnh, làm giàu cho mình đồng thời góp phần xây dựng Tổ quốc. Nền kinh tế thị trường có sự điều tiết, quản lý của nhà nước tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động. Trong cơ chế đó, các doanh nghiệp phải luôn cố nắm bắt cơ hội, tìm hiểu thị trường đổi mới công nghệ, không ngừng thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó là hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh ngày càng có ý nghĩa quyết định. Điều quan trọng nhất mà hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp phải quan tâm là lấy thu bù chi và có lãi. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các chi phí trong quá trình sử dụng lao động, vật tư, vốn . Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt các thị trường kinh tế cần thiết; thông tin bên ngoài doanh nghiệp như: Thông tin về thị trường, giá cả, nhu cầu và khả năng tiêu thụ . và thông tin nội bộ doanh nghiệp như: năng lực sản xuất, năng lực tiêu thụ, dự trữ vật tư tiền vốn, chi phí, giá thành, lợi nhuận . Kế toán trong doanh nghiệp có nhiệm vụ cung cấp những thông tin này kịp thời, chính xác và toàn diện trước hết cho các nhà quản lý và đến những người quan tâm khác.


Trong điều kiện hội nhập và mở cửa, hệ thống hạch toán kế toán của nước ta đã có những thay đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam và quốc tế. Chế độ kế toán mới ra đời trên cơ sở nhằm thích ứng với những nguyên tắc, thông lệ có tính phổ thông ở các nước có nền kinh tế phát triển.


Ngày nay, rất nhiều quy luật kinh tế đặc biệt là quy luật cạnh tranh chi phối hoạt động của các doanh nghiệp mà để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các chiến lược nhất định. Một trong số đó là chiến lược giảm chi phí, giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.


Trên đầy là những nhận thức mà tôi đã rút ra trong quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty Cơ Khí Hà Nội. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng trong công tác hạch toán cũng như công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp.


Công ty Cơ Khí Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước có quy mô sản xuất lớn, đội ngũ kế toán có nghiệp vụ vững vàng trước những yêu cầu quản lý trong cơ chế thị trường. Qua thời gian thực tập tại Công ty, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Cẩn cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ kế toán tại Công ty, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài: "Kế toàn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội"


Chuyên đề bao gồm 3 chương:


Chướng I: Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.


Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí hà nội.


Chương III: Một số ý kiến đóng nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ khí Hà Nội.


Mặc dù luôn nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy giáo và các cô chú ở phòng kế toán của Công ty cũng như những lỗ lực hết mình của ban thân, song do nhận thức và trình độ có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiết sót. Tôi mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cô, các cô chú để tôi hoàn thiện tốt hơn chuyên đề của mình.Mục lục


Trang


Chương I . 1
Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4
1.1. Một số vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất . 4
1.1.1.1. Phân loại chi phí theo nội dung , tính chất kinh tế 4
1.1.1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí 5
1.1.1.3. Phân loại chi phí trong quan hệ với khối lượng sản phẩm . 5
1.1.1.4. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí . 6
1.1.1.5. Phân loại chi phí theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 6
1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 6
1.1.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 6
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi thanh toán . 7
1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ và các nguyên tắc của kế toán trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 8
1.1.3.1. Về vai trò và nhiệm vụ của kế toán . 8
1.1.3.2. Các nguyên tắc trong hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 8
1.1.4. Thông tin kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm với việc nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí . 10
1.1.4.1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 10
1.1.4.2. Giá thành sản phẩm và mục tiêu hạ giá thành sản phẩm. 11
1.1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 12
1.2. Tổ chức kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất . 14
1.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
1.2.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
1.2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 16
1.2.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 17
1.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23
1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 24
1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 24
1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 24
1.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất . 25
1.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. (Phương pháp tính trực tiếp). 25
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. (Tính giá thành theo giai đoạn công nghệ ) . 26
1.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 28
1.3.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 29
1.3.5. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số 31
1.3.6. Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí . 32
1.3.7. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ 32
Tính giá thành theo phương pháp định mức chi phí 33
1.4. Khái quát hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở kế toán Mỹ . 34
Chương II . 38
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí hà nội 38
2.1. Đặc điểm chung của công ty Cơ khí Hà Nội 38
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty 38
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị . 41
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị . 44
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức của công ty cơ khí Hà nội 44
2.1.3.2 Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ của công ty cơ khí Hà nội. 48
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cơ khí Hà nội. 49
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Hà nội . 52
2.2.1. Đối tượng và quy trình tập hợp chi phí . 52
2.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 53
2.2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp . 54
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 59
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 66
2.2.3. Tính giá thành sản phẩm hoàn toàn . 74
2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành: . 74
2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành 74
2.2.3.3. Trình tự tính giá thành sản phẩm . 75
2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí Hà Nội 80
2.3.1. Ưu điểm . 80
2.3.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội 82
Chương III 84
Một số ý kiến đóng nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ khí Hà Nội 84
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội . 84
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội . 84
3.3. Điều kiện thực hiện: . 87
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.