Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản

  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
  10
  danh mục các đồ thị, biểu đồ Trang Hình 1: Đồ thị biểu diễn tần suất – lần 1 90 Hình 2: Biểu đồ xếp loại học tập – lần 1 91 Hình 3: Đồ thị biểu diễn tần suất – lần 2 93 Hình 4: Biểu đồ xếp loại học tập – lần 2 94 Hình 5: Biểu đồ xếp loại học tập – lần 3 96 Hình 6: Đồ thị biểu diễn tần suất – lần 3 97
  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
  11
  Mục lục
  Trang
  Lời cảm ơn
  Mở đầu
  I
  Lý do chọn đề tài
  1
  II
  Mục đích nghiên cứu
  3
  III
  Đối tợng và phạm vi nghiên cứu
  3
  IV
  Giả thuyết khoa học
  3
  V
  Nhiệm vụ nghiên cứu
  3
  VI
  Phơng pháp nghiên cứu
  4
  VII
  ý nghĩa khoa học của đề tài
  4
  VIII
  Cấu trúc luận văn
  4
  CHƯƠNG i: cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài
  5
  1.1
  Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu.
  5
  1.2
  Hoạt động dạy – học.
  6
  1.2.1
  Bản chất của sự dạy.
  6
  1.2.2
  Bản chất hành động của sự học tập.
  8
  1 2.3
  Mối liên hệ giữa dạy và học.
  11
  1.3
  Phơng pháp dạy học giải quyết vấn đề.
  13
  1.3.1
  Dạy học giải quyết vấn đề.
  13
  1.3 2
  Tiến trình dạy học giải quyết vấn đề.
  14
  1.3 2.1
  Các pha của tiến trình dạy học giải quyết vấn đề.
  14
  1.3 2.2
  Sơ đồ tiến trình dạy học giải quyết vấn đề.
  15
  1.4
  Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh DTNT
  15
  1.4.1
  Mục đích, động cơ học tập
  15
  1.4.2
  Năng lực học tập
  16
  1.4.3
  Phơng pháp học tập
  17
  1.4.4
  Quạn hệ giao tiếp trong học tập
  17
  1.5
  Định hớng hành động học tập cho học sinh dân tộc nội trú trong dạy học Vật lí.
  18
  1.5.1
  Quan niệm về định hớng hành động học tập
  18
  1.5.2
  Các kiểu định hớng hành động học tập trong dạy học Vật lí
  18
  1.5.3
  Những yếu tố cần thiết để nâng cao tính tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức của học sinh dân tộc nội trú.
  21
  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
  12
  1.6
  Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học vật lí ở trờng dân tộc nội trú.
  24
  1.6.1
  Mục đích:
  24
  1.6.2
  Phơng pháp điều tra.
  24
  1.6.3
  kết quả điều tra.
  24
  1.6.3.1
  Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
  25
  1.6.3.2
  Tình hình dạy và học
  27
  1.6.3. 3
  Dạy học theo kiểu định hớng tìm tòi giải quyết vấn đề với học sinh dân tộc nội trú.
  30
  1.6.4
  Hớng khắc phục khó khăn trong việc dạy- học Vật lí và kiến nghị.
  31
  1.7
  Tìm hiểu tình hình dạy và học chơng “Các định luật bảo toàn” Vật lí10 ban cơ bản)
  31
  1.7.1
  Mục đích tìm hiểu
  31
  1.7.2
  Kết quả tìm hiểu
  32
  Kết luận chơng I
  34
  Chơng2: xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức vật lí dựa trên sự định hớng tìm tòi kiến thức cho học sinh dân tộc nội trú
  36
  2.1
  Một số đặc điểm về chơng trình Vật lí lớp 10 ban cơ bản.
  36
  2.1.1
  Mục tiêu: Môn Vật lí lớp 10 ban cơ bản nhằm giúp học sinh:
  36
  2.1.1.1
  Về kiến thức
  36
  2.1.1.2
  Về kĩ năng
  36
  2.1.1.3
  Về thái độ
  37
  2.1.2
  Nội dung
  37
  2.2
  Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động dạy và học Vật lí lớp 10 đối với trờng dân tộc nội trú.
  38
  2.2.1
  Thuận lợi:
  38
  2.2.2
  Khó khăn:
  38
  2.3
  Các giai đoạn của tiến trình dạy học Vật lí.
  39
  2.3.1
  Phân tích cấu trúc nội dung kiến thức cần dạy cho một tiết học.
  39
  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
  13
  2.3.2
  Xác định các bớc trong tiến trình dạy học một tiết học
  40
  2.3.2.1
  Định hớng vấn đề cần dạy (giao nhiệm vụ nhận thức)
  41
  2.3.2.2
  Định hớng giải quyết vấn đề ( học sinh tự chủ, trao đổi, tìm tòi giải quyết vấn đề).
  41
  2.3 2.3
  Định hớng vận dụng kiến thức mới.
  41
  2.3.3
  Soạn thảo tiến trình dạy học cho một tiết học.
  42
  2.3.3.1
  Cơ sở khoa học và yêu cầu của bài soạn.
  42
  2.3.3.2
  Xác định tiến trình hoạt động của giáo viên và học sinh.
  42
  2.4
  Sơ đồ hình thành kiến thức chơng “ các định luật bảo toàn”
  44
  2.4.1
  Sơ đồ hình thành kiến thức bài “ Định luật bảo toàn động lợng”
  44
  2.4.2
  Sơ đồ hình thành kiến thức bài “ Định luật bảo toàn cơ năng”
  44
  2.5
  Soạn thảo tiến trình dạy học một số kiến thức Vật lí cụ thể dựa trên sự định hớng tìm tòi kiến thức cho học sinh dân tộc nội trú.
  45
  2.5.1
  Xây dựng tiến trình bài số 1. “Định luật bảo toàn động lợng”
  45
  2.5 2
  Xây dựng tiến trình bài số 2 “cơ năng”
  56
  2.5.3
  Xây dựng tiến trình bài số 3. bài tập ôn tập định luật bảo toàn cơ năng
  67
  Kết luận chơng II
  79
  Chơng 3: thực nghiệm sphạm
  80
  3.1
  mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sphạm
  80
  3.1.1
  Mục đích thực nghiệm
  80
  3.1.2
  Nhiệm vụ
  80
  3.2
  Đối tợng và phơng pháp thực nghiệm sphạm
  80
  3.2.1
  Đối tợng thực nghiệm
  80
  3.2.2
  Phơng pháp thực nghiệm
  81
  3.3
  phơng pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sphạm.
  81
  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn
  14
  3.3.1
  Căn cứ để đánh giá
  81
  3.3.2
  Cách đánh giá
  82
  3.4
  Tiến hành thực nghiệm sphạm
  82
  3.4.1
  Công tác chuẩn bị
  82
  3.4.2
  Diễn biến quá trình thực nghiệm sphạm
  83
  Bài 1: định luật bảo toàn động lợng ( tiết2)
  83
  Bài 2: định luật bảo toàn cơ năng
  84
  Bài 3 : Bài tập ôn tập định luật bảo toàn cơ năng
  85
  3.5
  Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sphạm
  86
  3.5.1
  Yêu cầu chung về xử lý kết quả thực nghiệm sphạm
  86
  3.5.2
  Kết quả TNSP
  87
  3.6
  Đánh giá chung về thực nghiệm sphạm
  98
  Kết luận chơng III
  99
  Kết luận chung
  100
  Tài liệu tham khảo
  102
  Phụ lục 1
  105
  Phụ lục 2
  106
  Phụ lục 3
  107
  Phụ lục 4
  108
  Phụ lục 5
  109

  Xem Thêm: Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status