Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆPI- SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1- Các khái niệm:
2- Ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng:
3- Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:
II- NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
A- Kế toán bán hàng
1- Kế toán giá vốn hàng bán:
2- Tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán:
3- kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu:
4- Kế toán tổng hợp thành phẩm:
B- Kế toán xác định kết quả bán hàng:
1- Kế toán chi phí bán hàng:
2- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
3- Kế toán xác định kết quả bán hàng:
CHƯƠNG II
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN - ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THĂNG LONG.I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN-ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ THĂNG LONG.
1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
2, Đặc điểm chung về mặt tổ chức sản xuất và quản lí sản xuất của công ty:
3, Tổ chức công tác kế toán tại công ty:
II) THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNGVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CP-ĐT-TM-DV THĂNG LONG.
1, Tình hình về bán hàng tại công ty:
2) Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty:
CHƯƠNG III:
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở
CÔNG TY CP - ĐT –TM – DV THĂNG LONGI) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY
1) Những ưu điểm cơ bản
2) Hạn chế
II) MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM LÀM TỐT HƠN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP-ĐT-TM-DV THĂNG LONG
Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.