Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất bao bì

LỜI MỞ ĐẦU


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DNSX


I. Bản chất và nội dung kinh tế của CPSX và giá thành sản phẩm


1. Chi phí sản xuất.
2. Giá thành sản phẩm.
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


II. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.
2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm.
III. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung.
4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang


IV. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1. Tài khoản sử dụng.
2. Trình tự hạch toán.

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ


I. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp sản xuất bao bì - trực thuộc Công ty Xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12
1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp sản xuất bao bì
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp sản xuất bao bì
III. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
5. Hạch toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang


IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất bao bì


1. Đối tượng tính giá thành ở xí nghiệp sản xuất bao bì
2. Kỳ tính giá thành


3. Phương pháp tính giá thànhPHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ - TRỰC THUỘCCÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì
1. Ưu điểm
2. Một số hạn chế của xí nghiệp trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì

1. Thay đổi đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở xí nghiệp
2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán - trình tự hạch toán tại Xí nghiệp sản xuất Bao bì

3. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

4. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

5. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

6. Hoàn thiện công tác đánh giá sản phẩm dở dang

7. Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.