Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải thuỷ tại Công ty Vận tải Thủy Bắc

Mục lục

Lời mở đầu


PHần I
Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải thuỷ
I. Đặc điểm hoạt động vận tải ảnh hưởng đến hạch toán chi phí và tính giá thành:
II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí trong các doanh nghiệp vận tải thuỷ


1. Khái niệm và bản chất của chi phí vận tải thuỷ:
2. Phân loại chi phí vận tải thuỷ


3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí dịch vụ vận tải


4. Trình tự hạch toán và tổng hợp chi phí


III. Giá thành vận tải thuỷ


1. Khái niệm và bản chất của giá thành:
2. Phân loại giá thành


3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm


IV. Hạch toán chi phí vận tải theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp:
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung:
4. Tổng hợp chi phí vận tải


V. Hạch toán chi phí vận tải thuỷ theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu:
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung:
4. Tổng hợp chi phí sản xuất


Phần II:
Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thànhvận tải thuỷ tại Công ty Vận tải Thủy Bắc.
I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí và tính giá thành vận tải thuỷ.
1. Lịch sử hình thành và phát triển.
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh.
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm


II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc.
2. Hình thức ghi sổ và luân chuyển chứng từ của Công ty Vận tải Thuỷ Bắc.
III. Thực trạng hạch toán chi phí tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc.
1. Đối tượng tập hợp chi phí


2. Tài khoản sử dụng hạch toán chi phí


3. Phương pháp hạch toán chi phí:
4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty:
IV. tính giá thành tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc


1. Đối tượng và kỳ tính giá thành:
2. Phương pháp tính giá thành tại Công ty Vận tải Thuỷ Bắc


Phần III:
hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thànhvận tải thuỷ tại Công ty vận tải thuỷ bắc
I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí và tính giá thành vận tải thuỷ tại Công ty vận tải thuỷ bắc.
1. Ưu điểm:
2. Nhược điểm


II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty vận tải thuỷ bắc.


1. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp


2. Hoàn thiện về kế toán chi phí sản xuất chung


3. Hoàn thiện về cách tính khấu hao phương tiện vận tải


4. Hoàn thiện về hạch toán chi phí bảo hiểm phương tiện


Kết luận

Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải thuỷ tại Công ty Vận tải Thủy Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải thuỷ tại Công ty Vận tải Thủy Bắc sẽ giúp ích cho bạn.