Tìm hiểu về chương trình kiểm toán chung và quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác kế toán của công ty

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty VAE.
2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty VAE
2.1 Đặc thù về tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.
2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty VAE
3 Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty VAE
4 Đặc điểm quy trình kiểm toán chung của công ty.
4.1 Lập kế hoạch kiểm toán.
4.2 Thực hiện kiểm toán.
4.3 Kết thúc kiểm toán.
5 Các loại hình dịch vụ và chiến lược phát triển của Công ty
5.1 Mục tiêu kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty
5.2 Thị trường khách hàng của công ty VAE.
CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY VAE
1 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho toàn bộ Công ty VAE
1.1 Các quy định chung của Công ty VAE về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
1.2 Quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của Công ty VAE
2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từng cuộc kiểm toán cụ thể
2.1 Trách nhiệm đối với chất lượng trong các cuộc kiểm toán
2.1 Quy trình kiểm soát chất lượng của từng cuộc kiểm toán cụ thể
2.1.1 Kiểm soát trước cuộc kiểm toán
2.2.2 Kiểm soát trong khâu lập kế hoạch
Kiểm tra số dư tiền măt và tiền gửi ngân hàng
Kiểm tra tài khoản tiền đang chuyển
2.2.3. Kiểm soát sau cuộc kiểm toán
CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY VAE
1 Tính tất yếu phải hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
2 Kết quả và hạn chế hiện nay của Công ty về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
2.1 Những điểm mạnh của Công ty về chất lượng hoạt động kiểm toán
2.2 Những tồn tại về chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty
2.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty VAE
2.3.1 Thiết lập kiểm soát chéo giữa các nhóm kiểm toán và kiểm tra của cơ quan Nhà nước
2.3.2 Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên
2.3.3 Xây dựng bảng câu hỏi để hoàn thiện việc kiểm soát khách hàng
2.3.4 Nhận biết các yếu tố khách quan và đưa ra biện pháp khắc phục
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tìm hiểu về chương trình kiểm toán chung và quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác kế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu về chương trình kiểm toán chung và quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác kế sẽ giúp ích cho bạn.