Tên đề tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HATROSIMEX
THĂNG LONG

LỜI MỞ ĐẦU


Hệ thống kế toán là một trong những bộ phận quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong quá trình xử lý thông tin để tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng.
Để hiểu rõ cách làm việc và hạch toán của một hệ thống kế toán thì việc thực tập thực tế tại một công ty là rất cần thiết cho những sinh viên muốn tìm hiểu và học hỏi ngành kế toán.
Chính vì vậy mà em đã xin được thực tập tại một công ty sản xuất kinh doanh :
CÔNG TY CỔ PHẦN HATROSIMEX THĂNG LONG.

Dưới đây là những gì em đã học hỏi được tại công ty trong khi thực tập thực tế, dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cô chú làm tại phòng Tài vụ – Công ty Hatrosimex Thăng Long.
Vì trình độ nghiệp vụ còn non nớt nên trong bài có những phần thiếu sót, rất mong được sự góp ý của thầy cô và bạn bè.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Hatrosimex Thăng Long 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 2
2. Đăc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh 4
3. Tình hình chung về công tác kế toán ở doanh nghiệp 8
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp 13
A- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 13
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá NVL, CCDC 13
1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 13
1.2. Khái niệm, đặc điểm CCDC 13
1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 13
2. Kế toán tăng, giảm NVL - CCDC 16
B- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 22
1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương 22
2. Các hình thức tiền lương 23
3. Kế toán tiền lương và các khản trích theo lương 23
C- Kế toán TSCĐ 28
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, đánh giá TSCĐ 28
1.1. Khái niệm 28
1.2. Đặc điểm của TSCĐ 28
1.3. Đánh giá, phân loại TSCĐ 29
2. Kế toán tăng giảm TSCĐ 31
3. Kế toán khấu hao TSCĐ 36
D. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 39
1. Chi phí và phân loại chi phí sản xuất 39
2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 40
3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 42
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 42
E. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận 47
1. Thành phẩm 47
2. Doanh thu tiêu thụ 47
3. Kết quả kinh doanh 48
4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 48
G. Kế toán các nghiệp vụ khác 52
1. Tài khoản 111 52
2. Tài khoản 112 54
H. Báo cáo tài chính 59
1. Bảng cân đối kế toán 59
2. Kết quả hoạt động kinh doanh 63
Phần III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công ty kế toán tại đơn vị 64
1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 64
2. Về công tác tổ chức kế toán 64
3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác kế toán 64


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Hatrosimex Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Hatrosimex Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.