Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu:

  1. Lý do chọn đề tài:

  2. Mục tiêu nghiên cứu:

  3. Phương pháp nghiên cứu:

  4. Phạm vi nghiên cứu:

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG:

  1.1. Khái quát về tiền lương:

  1.1.1. Khái niệm về tiền lương:

  1.1.1.2. Đặc điểm của tiền lương:

  1.1.1.3. Các hình thức tiền lương:

  1.1.3.1. Hình thức tiền lương theo thời gian:

  1.1.3.2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm:

  1.2. Phân loại tiền lương:

  1.2.1. Tiền lương danh nghĩa:

  1.2.2. Tiền lương thực tế:

  1.3. Vai trò và chức năng của tiền lương:

  1.3.1. Vai trò của tiền lương:

  1.3.2. Chức năng của tiền lương:

  1.4. Tiền lương cơ bản

  1.5. Phụ cấp lương

  1.6. Tiền thưởng

  1.7. Phúc lợi

  1.8. Quỹ tiền lương:


  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUÂN LONG:

  2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Xuân Long:

  2.1.1. Giới thiệu về công ty:

  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển:

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức:

  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

  2.1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:

  2.2. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2009 - 2011:

  2.3. Phân tích thực trạng công tác tiền lương tại công ty:

  2.3.1. Quy trình tính lương và phương pháp xác định tiền lương:

  2.3.2. Các hình thức tính lương:

  2.3.2.1. Hình thức lương khoán theo sản phẩm:

  2.3.2.2. Hình thức lương công nhật:

  2.3.2.3. Cách tính các khoản trích theo lương:

  2.3.3. Thực trạng công tác tiền lương trong năm 2011:

  2.3.3.1. Sự biến đổi về lao động:

  2.3.3.2. Sự biến đổi của quỹ lương khoán và quỹ lương công nhật:

  2.3.3.3. Lương bình quân đơn vị:

  2.3.3.4. Quỹ tiền lương và các yếu tố làm thay đổi quỹ lương:

  2.4. Đánh giá hiệu quả của công tác tiền lương:

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG:

  3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Xuân Long năm 2012:

  3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty

  3.1.2. Định hướng cải tiến công tác tiền lương trong thời gian tới

  3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương


  3.3. Một số biện pháp bổ sung

  PHẦN KẾT LUẬN:

  1. Kết luận:

  2. Kiến nghị:


  DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1 : Doanh thu của doanh nghiệp giai đoạn 2009-2011

  Bảng 2.2 : Số lượng lao động qua các năm 2009 , 2010 , 2011

  Bảng 2.3 : Bảng tổng hợp tiền lương khoán qua các quý trong năm 2011

  Bảng 2.4 : Bảng tổng hợp tiền lương công nhật qua các quý trong năm 2011
  DANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ  Hình 2.1 : Cơ cấu bộ máy quản lý

  Hình 2.2 : Biểu đồ so sánh Doanh Thu và Lợi Nhuận Sau Thuế

  Hình 2.3 : Sơ đồ khái quát quá trình thanh toán lương

  Hình 2.4 : Biểu đồ so sánh tổng số lao động giai đoạn 2009 - 2011

  Hình 2.5 : Biểu đồ so sánh lao động theo giới tính

  Hình 2.6 : Biểu đồ so sánh lao động các quý trong năm 2011

  Hình 2.7 : Biểu đồ quỹ lương công nhật và biểu đồ lương công nhật hàng năm

  Hình 2.8 : Biểu đồ so sánh tiền lương bình quân  LỜI MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài:


  Trong xã hội bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có yếu tố lao động, lao động chân tay hoặc chính lao động trí óc. Lao động chính là điều kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thỏa mản nhu cầu xã hội. Xã hội càng phát triển thì đòi hỏi người lao động càng phải tiến bộ, phát triển cao hơn. Từ đó càng biểu hiện tính quan trọng , cần thiết của lao đông.


  Đứng trước tình hình kinh tế của Thế giới khủng hoảng như hiện nay, để có thể tồn tại và đứng vững thì việc cơ cấu lại nguồn nhân lực, hoàn thiện hơn công tác tiền lương là yêu cầu cần thiết và cấp bách đối với doanh nghiệp. Vì vậy, việc cơ cấu lại và hoàn thiện công tác tiền lương là nhiệm vụ sống còn đối với các doanh nghiệp.


  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố của chi phí sản xuất mà mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.


  Hơn nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là " phản ứng dây chuyền tích cực " của tiền lương.


  Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do đó, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và đạt lợi nhuận cao để tích lũy vừa đảm bảo cuộc sống cho người lao động , kích thích người lao động nhiệt tình với công việc, đảm bảo sự công bằng là một trong những công tác đặt lên hàng đầu nhằm ổn định nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp đồng bộ của ba yếu tố cơ bản: tư liệu lao động, đối tượng lao động, lao động. Trong đó, lao động là yếu tố mang tính quyết định nhất. Ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn đứng sau chi phí vật liệu. Do đó, sử dụng tốt nguồn lao động sẽ tiết kiệm chi phí nhân công trong đơn vị giá thành, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghie65pla2 công tác quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp.

  Thêm vào đó, cùng với tiền lương doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm: các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Đó là các nguồn phúc lợi mà người lao động nhận từ doanh nghiệp. Vì vậy tất cả hoạt động lien quan đến chi phí tiền lương có vai trò rất quan trọng. Bởi vì, làm tốt công tác tiền lương không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuân cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

  Đề tài: " Nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long " sẽ đi sâu vào nghiên cứu thực trạng công tác tiền lương, phân tích, đánh giá hiệu quả của công tác tiền lương, từ đó sẽ đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long


  2. Mục tiêu nghiên cứu:


  Đi sâu vào nghiên cứu công tác tiền lương và đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty. Trong nội dung của đề tài sẽ cho thấy sự biến đối về: lao động, tiền lương bình quân, quỹ tiền lương .từ đó đi vào đánh giá hiệu quả của công tác tiền lương Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long


  3. Phương pháp nghiên cứu:

  Phương pháp thu thập số liệu, số liệu được thu thập từ Công ty. Đồng thời còn tham khảo ý kiến các anh/chị trong phòng Hành Chánh Nhân Sự Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long và giáo viên hướng dẫn, tham khảo sách, tài liệu liên quan đến đề tài cần nghiên cứu

  Phương pháp phân tích số liệu.

  4. Phạm vi nghiên cứu:


  Đề tài nghiên cứu sẽ thực hiện tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long.

  Luận văn tập trung nghiên cứu về một số vấn đề sau:

  Tình hình lao động tại.

  Cách tình lương và hình thức trả lương.

  Sự biến động quỹ lương.

  Tại Công ty, số lượng lao động áp dụng hình thức tính lương như sau:

  Đối với bộ máy văn phòng trả lương theo chức danh công việc.

  Đối với công nhân gián tiếp sản xuất trả lương công nhật.

  Đối với công nhân trực tiếp sản xuất trả lương khoán

  Để tiện cho việc nghiên cứu và đi sâu nghiên cứu, đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu trong phạm vi các yếu tố liên quan đến tiền lương tính theo hình thức lương khoán theo sản phẩm và tiền lương tính theo hình thức lương công nhật.

  Sau khi phân tích, đánh giá những vấn đề này, đề tài sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tiền lương ở Công ty, qua đó nâng cao năng suất của người lao động đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuân Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status