Tên đề tài:
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường hiện nay mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty không thể có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với các đơn vị hoại động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của đơn vị trong ngành và trong nội bộ kinh tế quốc dân. Vì vậy muốn kinh doanh có lợi nhuận cao thi vấn đề đặt ra là công ty phải tìm mọi cách tính toán giảm chi phí một cách hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng, từ đó các đơn vị phaỉ hạch toán chính xác trong tất cả các khâu nhằm tiềt kiệm được chi phí giá thành sản phảm và tăng lợi nhuận cho công ty
Kế toán là công cụ quản lý kinh tế , thì kế toán trưởng tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu là công cụ đắc lực cho công tác quản lý vật liệu, vị vậy thông qua kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu là công cụh đắc lực cho công tác quản lý vật liệu, vì vậy thông qua kế toán tổng hợp nhập xuất vật liệu lãnh đạo công ty tình hình thu mua bảo quản. Mặt khác tổ chức tôt công tác kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu đã góp phần thúc đẩy cung ứng kịp thời đồng bộ vật liệu cần thiết cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh được nhịp nhàng và cân đối trong công ty.


Từ việc nhận thức tầm quan trọng đó trong thời gian thực tập đi sâu vào nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Em xin trình bày về chuyên đề “Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long” để hiểu rõ hơn về phần lý thuyết đã học ở trường và thưc tế ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long.


Nội dung của đề tài được trình bày theo các phần sau:
CHƯƠNG I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
CHƯƠNG II: tình hình thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long
CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long.


Tuy nhiên, do thời gian thực tập ngắn, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vậy để báo cáo được hoàn thiện hơn em rất mong nhận được những ý kiến bổ sung đóng góp của cô giáo và của các cô chú trong Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long.


Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn Nguyễn Hoàng Ngân và các cô chú phòng kế toán của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.


MỤC LỤC
Lời Mở Đầu 1


Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng long 3
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụn cụ trong sản xuất kinh doanh: 3
1.1.Khái niệm: 3
1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh: 3
2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ: 4
2.1. Phân loại theo vai trò, tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất: 4
2.2. Phân loại công cụ dụng cụ theo nội dung kinh tế: 5
2.3. Phân loại công cụ dụng cụ theo công tác quản lí và hạch toán: 5
3. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 5
3.2. Giá gốc nguyên liệu vât liệu và công cụ dụng cụ nhập, xuất kho: 6
3.3. Nhiệm vụ kế toán NLVL và CCDC: 9
4. Thu tục quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan: 10
4.1. Thủ tục nhập kho: 10
4.2.Thủ tục xuất kho: 11
4.3. Các chứng từ kế toán liên quan: 11
5. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL và CCDC: 11
5.1. Phương pháp ghi thẻ song song: 11
5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 12
5.3. Phương pháp sổ số dư: 13
6. Kế toán tổng hợp NLVL và CCDC: 15
6.1.TK kế toán chủ yếu sử dụng: 15
6.1.1.TK 152-Nguyên liệu vật liệu 15
6.1.2.TK 153-Công cụ dụng cụ 15
6.1.3.TK 331-Phải trả cho người bán 16
6.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yêu liên quan đến NLVL và CCDC: 17
6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NLVL và CCDC: 17
6.2.2. Kế toán xuất vật liệu 26


Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH công nghệ Hoàng Long 29
1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH công nghệ Hoàng Long 29
1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty 29
1.2. Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động của công ty. 31
1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ Hoàng Long. 31
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 33
1.5. Tổ chức hệ thống kế toán. 35
2. Thực trạng tổ chức kế tóan nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 37
2.1. Đặc điểm Nguyên vật liệu ở công ty 37
2.2. Kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu: 40
2.2.1. Thủ tục nhập xuất NVL và chứng từ có liên quan 40
2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 48
2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 48
2.3.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 49
2.3.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 57


Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn Thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long 61
1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 61
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 63
2.1. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết NVL. 63
2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức sổ kế toán tổng hợp Vật liệu. 63
2.3. Thực hiện ghi chép thường xuyên vào sổ kế toán. 64
2.4. Sử dụng tàI khoản kế toán 621 đối với nghiệp vụ xuất NVL 64


Kết luận 66


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long sẽ giúp ích cho bạn.