Kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong Công ty điện lực thành phố Hà NộiMỤC LỤC

Lời mở đầu.
Chương 1:Những lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp
1.1 ý ngiã và vai trò của kế toán TSCĐ.
1.1.1 Khái niệm đặc điểm của kế toán TSCĐ.
1.1.2 Vai trò và yêu cầu quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp .
1.1.3 ý nghĩa nhiệm vụ cúa kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp .
1.2 Phân loại và đánh giá TSCĐ.
1.2.1 Phân loại TSCĐ.
1.2.2 Đánh giá TSCĐ.
1.2.2.1 Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ.
1.2.2.2 Đánh giá theo giá trị còn lại của TSCĐ.
1.3 Nội dung công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp .
1.3.1 Kế toán chi tiết TSCĐ.
1.3.2 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ.
1.3.2.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình, vô hình.
1.3.2.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình, vô hình.
1.3.2.3 Kế toán TSCĐ thuê tài chính .
1.3.3 Kế toán khấu hao TSCĐ.
1.3.3.1 Hao mòn TSCĐ.
1.3.3.2 Khấu hao TSCĐ.
1.3.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ.
1.3.4.1 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ.
1.3.4.2 Sửa chữa lớn TSCĐ.
1.4 Sổ sách kế toán và ghi sổ kế toán TSCĐ.
1.5 Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp
1.5.1 Mục đích phân tích
1.5.2 Căn cứ phân tích
1.5.3 Nội dung và phương pháp phân tích
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ ở công ty Điện lực TP Hà Nội
1.1 Đặc điểm tình hình chung về công ty Điện lực TP Hà Nội.
1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty Điện lực TP Hà Nội.
1.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.
1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán ở công ty.
1.2 Thực trạng tổ chức kế toán ở công ty Điện lực TP Hà Nội.
1.2.1 Đặc điểm về TSCĐ ở công ty.
1.2.2 Tổ chức kế toán TSCĐ ở công ty.
1.2.2.1 Kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty.
1.2.2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ ở công ty.
1.2.2.2.1 Kế toán tăng giảm TSCĐ.
1.2.2.2.2 Kế toán khấu hao TSCĐ.
1.2.2.2.3 Kế toán sửa chữa TSCĐ.
1.3 Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ ở công ty Điện lực TP Hà Nội.
Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty
3.1 Một số nhận xét chung.
3.1.1 Ưu điểm.
3.1.2 Nhược điểm.
1.1 Một số kiên nghị
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong Công ty điện lực thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TSCĐ và phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ trong Công ty điện lực thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.