Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng số 1MỤC LỤC


PHẦN I: TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ HĐ SXKD CỦA CÔNG TY XÂY
DỰNG SỐ 1

1. Những đặc điểm chung về quá trình HĐ SXKD của công ty 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
2. Đặc điểm tổ chức và quản lý sản xuất của công ty 6
2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ 6
2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 6
2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất 7
2.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XNXD
SỐ 2

1. Phân loại vật liệu 15
2. Tính giá vật liệu 16
3. Phương pháp hạch toán NVL tại XNXD số 2 17
3.1. Kế toán tổng hợp vật liệu 17
3.2. Kế toán chi tiết vật liệu 18
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XNXD SỐ 2
I. Một số nhận xét chung về công tác hạch NVL tại XNXD số 2 34
1. Những ưu điểm 34
2. Những mặt còn bị hạn chế 35
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
NVL tại XNXD số 2 35
* Kết luận


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.