Công tác kế toán tổng hợp tạiCt lắp máy và xây dựng số 10MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I :MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 2
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 2
1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 2
2, Một số thành tích đạt được . 2
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY . 3
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 4
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC Ở PHÒNG KẾ TOÁN 6
1. Tổ chức bộ máy kế toán 6
2. Phần hành tài chính kế toán . 7
3. Công tác kế toán 11
PHẦN II : THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY LẮP MÁY 13
VÀ XÂY DỰNG SỐ 10 13

CHƯƠNG 1 : KẾ TOÁN TSCĐ 13
1. Khái niệm TSCĐ: 13
2. Đặc điểm của TSCĐ: 13
3. Phân loại TSCĐ: 13
4. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ: 14
5. Đánh giá TSCĐ; 14
6. Tổ chức kế toán chi tiết ở công ty: 15
CHƯƠNG II : KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 35
1. Đặc điểm NVL và phương pháp tính giá ở Công ty 35
2. Phương pháp hạch toán 36
CHƯƠNG III : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 54
1. Kế toán tiền lương. 54
3. Các khoản trích theo lương. 63
4. Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và phân bổ vào chi phí kinh doanh. 63
CHƯƠNG IV :TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 70
1. Đối tượng tập hợp chi phí . 70
2. Nội dung các khoản mục chi phí . 70
3. Trình tự kế toán chi phí NVL trực tiếp. 73
4. Chi phí nhân công trực tiếp. 73
5. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty lắp máy và xây dựng số 10. 74
6. Chi phí SX chung bao gồm : 73
CHƯƠNG V : .KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 83
1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán 83
3. Kế toán TGNH 91
CHƯƠNG VI : CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 97
1. Thanh toán với người bán 97
2. Thanh toán với người mua 103
3. Kế toán tạm ứng : 106
4. Thanh toán các khoản vay. 111
5. Kế toán chi phí trả trước. 113
CHƯƠNG VII : KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, BẤT THƯỜNG 116
1. Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính 116
2. Chứng từ kế toán 116
CHƯƠNG VIII : KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 118
I.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 118
II. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CÁC CHỨNG TỪ VỀ TIÊU THỤ. 124
1. Phương thức thanh toán : 124
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 127
CHƯƠNG XI : TÌM HIỂU BÁO CÁO KẾ TOÁN 131
KẾT LUẬN 140Xem Thêm: Công tác kế toán tổng hợp tạiCt lắp máy và xây dựng số 10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tổng hợp tạiCt lắp máy và xây dựng số 10 sẽ giúp ích cho bạn.