Tên đề tài:
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN CẤP I HÀ NỘI
LỜI MỞ ĐẦU


Trong những năm trước đây, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đều vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu sản xuất, thu mua, đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá đều phụ thuộc vào chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước.


Từ khi nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp ngoài việc tự chủ về nguòn vốn, phải tiến hành tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới có thể tồn tại được. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản cấp I Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật đó. Không những thế, từ khi được đăng kí kinh doanh xuất nhập khẩu thì hoạt động kinh doanh ngày càng được mở rộng, phát triển. Cùng với nó, yêu cầu về tổ chức quản lý, điều hành cũng được nâng cao. Công ty đã ngày một làm ăn hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và trở thành nguồn cung cấp quan trọng các sản phẩm nông sản hiện nay.


Trong các hoạt động kinh doanh của công ty thì tiêu thụ hàng hoá là hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho công ty. Chính vì vậy thời gian qua công ty luôn tìm mọi biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá. Qua quá trình tìm hiều tình hình hoạt động của công ty nói chung và của bộ máy kế toán nói riêng, em đã nhận thức rõ vai trò của công tác tiêu thụ hàng hoá đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thực tế công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty. Để có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quản tiêu thụ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản cấp I Hà Nội” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Chuyền đề gồm 2 phần chính:
Phần 1: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản cấp I Hà Nội
Phần 2: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quản tiêu thụ hàng hoá tại công ty.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN CẤP I HÀ NỘI 2
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN CẤP I HÀ NỘI 2
1. Quá trình hình thành và phát triển 2
2. Đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh 4
2.1. Mặt hàng kinh doanh và thị trường trường tiêu thụ 4
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty : 5
2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 6
2.2.2. Kết cấu lao động của công ty 9
2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2004, 2005 10
II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 13
1. Bộ máy kế toán 13
2. Hình thức kế toán và các phần hành công việc kế toán của công ty 14
III. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY 17
3.1. Các phương thức tiêu thụ và vai trò của công tác tiêu thụ hàng hoá đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 18
3.1.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá 18
3.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ hàng hoá đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 19
3.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá 20
3.2.1. Kế toán chi tiết hàng hoá 20
3.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá 27
3.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá 30
3.3.1. Kế toán tổng hợp hàng hoá 30
3.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá 34
3.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 40
3.4.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của công ty 40
3.4.2. Kế toán chi phí bán hàng 41
3.4.3. Kế toán chi quản lý doanh nghiệp 44
3.4.4. Kế toán tổng hợp xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 47


PHẦN II: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN CẤP I HÀ NỘI 50
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 50
1. Những ưu điểm 50
2. Những tồn tại cần khắc phục. 52
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY. 55
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN CẤP I HÀ NỘI 58
1. Phân tích tình hình tiêu thụ 58
2. Các giải pháp nâng cao lợi nhuận hàng hoá của công ty 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quản tiêu thụ tại Công ty cổ phần Xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quản tiêu thụ tại Công ty cổ phần Xuấ sẽ giúp ích cho bạn.